Motie 'Geen Big Brother binnen de Diepenring'


22 april 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 22 april 2020, besprekende het raadsvoorstel Conceptvisie Stadslogistiek (Collegebrief 12-2-2020),

Constaterende dat:

  • In 2025 de zero-emmisiezone voor stadslogistiek in de binnenstad van Groningen in werking treedt.
  • De gemeente voor de handhaving daarvan en het uitgebreide venstertijdengebied gebruik gaat maken van ANPR-camera’s (Automatic Name Plate Recognition) om kentekens te registeren van alle auto’s die voorbijrijden en deze te vergelijken met een database;
  • De gemeente voornemens is de ANPR-camera’s niet enkel voor het handhaven van de zero-emmissiezone te gebruiken maar ook in te zetten voor monitoring en het binnenhalen van een grote hoeveelheid data over type voertuigen en verblijfsduur;

Overwegende dat:

  • Er in het verleden in Nederland onterecht toegang is verleend tot de beelden van ANPR-camera’s, met een doel anders dan het handhaven van milieuzones.
  • Organisaties als Privacy First en Bits of Freedom, maar ook de Raad van State, de Wetenschappelijke Raad voor de Regering (WRR), de Autoriteit Gegevensbescherming en het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) kritisch zijn over het opslaan van kentekengegevens.
  • De overheid door algoritmes, camera’s en andere vormen van dataverzameling steeds verder inbreuk maakt op de privacy van burgers.

Verzoekt het college:

  • De ANPR-camera’s enkel te gebruiken voor het handhaven van de zero-emmissiezone en niet voor het nemen van gerichtere beleidsmaatregelen zoals maatwerk voor vergunningen

En gaat over tot de orde van de dag!


Status

Verworpen

Voor

Stadspartij, Student&Stad, PvdD

Tegen

alleanderepartijen