Motie 'Bloe­metjes en bijtjes onder de panelen'


28 mei 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 27 mei 2020, besprekende het Plan van Aanpak Lagelandpolder (bespreekpunten SP e.a.)

Constaterende dat:

- De gemeente Groningen voornemens is een groot zonnepark (250 hectare) aan te leggen in de Lagelandpolder;

Overwegende dat:

- Te gebruiken technologie omtrent zonneparken zowel positief als negatief van invloed kan zijn op de biodiversiteit;

- Het in principe mogelijk is om te kiezen voor zonnepanelen waarbij het mogelijk is tussen de panelen allerlei grassoorten en kruiden aan te planten om zo een rijk bodemleven en een grotere insectenpopulatie te realiseren;

- De plannen wel naar bewoners gecommuniceerd zijn, maar verder nog niet zijn geconcretiseerd;

Verzoekt het college:

- Bij het verdere onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een energielandschap in de Lagelandpolder te onderzoeken hoe dit eventuele energielandschap een substantiƫle bijdrage kan leveren aan het vergroten van de biodiversiteit in de Lagelandpolder.


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, StudentenStad, Stadspartij

Tegen

D66, PVV, SP, ChristenUnie, PvdA, VVD