Motie 'Vlees­vrije feestjes'


27 november 2019

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 27 november 2019, besprekende de collegebrief Uitkomsten evaluatie evenementenbeleid

Constaterende dat:

  • In de evaluatie landelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen bij evenementenbeleid zijn meegenomen;
  • Uit gesprekken met evenementenorganisatoren blijkt dat zij duurzaamheid unaniem een belangrijk onderwerp vinden;

Overwegende dat:

  • De gemeente stelt dat inzet op duurzaamheid kan worden gebruikt als criterium voor het verkrijgen van subsidie voor een evenement;
  • Green Events het verminderen van dierlijke producten als duurzaamheidscriterium benoemt;
  • De negatieve invloed van vleesconsumptie op gezondheid, duurzaamheid en klimaat alombekend is

Verzoekt het college:

  • Om bij de honorering van subsidieaanvragen voor evenementen een voorkeursbeleid te hanteren voor organisatoren die bij hun evenement een vegetarisch- dan wel geheel plantaardig aanbod van eten en drinken aanbieden.

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Student&Stad

Tegen

D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP, PvdA, Stad&Ommeland, CDA, VVD, PVV