Motie: 'Beboeten opkoop en illegale verhuur van woningen'


13 juli 2022

Motie samen met GroenLinks, Partij van de Arbeid, SP en ChristenUnie.

De Raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 13 juli 2022 besprekende de

jaarrekening 2021 en voorjaarsbrief 2022

Constaterende dat:

 Per 1 maart in Groningen een nieuwe huisvestingsverordening in werking is

getreden;

 In de betreffende huisvestingsverordening de zogenoemde opkoopbescherming

regelt dat woningen tot 305.000 euro niet meer opgekocht mogen worden voor de

verhuur;

Overwegende dat:

 Het voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen belangrijk is dat deze

niet meer opgekocht mogen worden en daarom en zo goed mogelijk werkende

opkoopbescherming wenselijk is;

 Overtreding van de opkoopbescherming niet op straffe van boete staat in de

huisvestingsverordening van de gemeente Groningen;

 Verschillende gemeenten zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag die net als

Groningen een opkoopbescherming hebben ingesteld, in de huisvestingsverordening

wel hebben opgenomen dat overtreding van de opkoopbescherming fors beboet

wordt;

 Het doel van de opkoopbescherming; het betaalbaar en beschikbaar houden van

woningen door het opkopen en verhuren van woningen te verbieden zo goed

mogelijk nagestreefd en nageleefd moet worden en overtreding beboeten daarbij

dus wenselijk en behulpzaam is;

Verzoekt het college:

 Te onderzoeken of de huisvestingsverordening van de gemeente Groningen zo

aangepast kan worden dat overtreding van de opkoopbescherming beboet worden;

 Voor de uitwerking hiervan onder andere, maar niet uitsluitend te kijken naar

gemeenten zoals Den Haag, Amsterdam en Rotterdam;

 De raad van de gemeente Groningen in Q3 van dit jaar (2022) te informeren over de

voortgang en daarbij ook te betrekken of de grens van 305.000 euro opgehoogd kan

worden;

En gaat over tot de orde van de dag


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

D66, VVD, PVV, Partij voor het Noorden