Motie: 'Een groene toekomst voor iedereen'


13 juli 2022

Motie samen met GroenLinks, Partij voor het Noorden, CDA, ChristenUnie en Partij van de Arbeid

De raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 13 juli 2022 ter bespreking

van het raadsbesluit/ de collegebrief inzake gemeenterekening 2021 en voorjaarsbrief

Constaterend:

 dat de subsidiemiddelen voor maatregelen die klimaatadaptatie bevorderen (bijna) zijn

uitgeput (brief nr 271587-2022 van 8 juni 2022 en ambtelijke navraag);

 dat het college een flinke stap voorwaarts heeft gezet door verschillende (niet alle) regelingen via 1 web-pagina opvraagbaar te maken;

 dat voor verschillende subsidieaanvragen verschillende termijnen gelden en er alsnog

meerdere routes bestaan met uiteenlopende teksten (zie toelichting)

Overwegend:

 dat we alles uit de kast moeten halen om de klimaatdoelen van Parijs 2015 te halen;

 dat veel van de maatregelen ook zinvol zijn om biodiversiteit te bevorderen;

 dat inzet van inwoners daarbij onmisbaar is en eenvoudige vindbaarheid van alle subsidieregelingen daarbij helpt;

 dat het enthousiasme van inwoners voor de regelingen hartverwarmend is en uitputting van budgetten in dat licht eigenlijk ongewenst is;

 dat aanvragen van organisaties mede hebben geleid tot snelle uitputting;

verzoekt het college:

1. om binnen de begroting voor 2023 voorstellen te doen voor ruimte voor beschikbare budgetten;

2. te onderzoeken hoe beschikbare regelingen voor klimaatadaptatie, groenparticipatie, energie en biodiversiteit verder geïntegreerd en vereenvoudigd kunnen worden, bijvoorbeeld door subsidiabele categorieën samen te voegen;

3. de communicatie over regelingen verder te vereenvoudigen en te stroomlijnen en

het aantal webpagina’s met min of meer dezelfde teksten te verminderen;

4. te onderzoeken of subsidies wel terecht komen bij diegenen die deze het hardst

nodig hebben en te overwegen of organisaties uitgesloten moeten worden;

5. hiervan verslag te doen bij de komende begrotingsbehandeling

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie: 'Ons eigen huis'

Lees verder

Motie: 'Beboeten opkoop en illegale verhuur van woningen'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer