Motie: 'Ons eigen huis'


13 juli 2022

Motie samen met Student en Stad en GroenLinks.

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 13 juli, besprekende Voorjaarsbrief

2022.

Constaterende dat:

- er geen duidelijke cijfers zijn van het aantal onzelfstandige wooneenheden, lees kamers,

in Groningen en de ontwikkelingen daarvan;

- het aantal onzelfstandige wooneenheden in Groningen fors is afgenomen door ombouw

richting studio’s.

Overwegende dat:

- woningen met gedeelde voorzieningen vaak goedkoper zijn, zeker voor

woningzoekenden die onder de leeftijdsgrens vallen voor huurtoeslag;

- het voor veel mensen fijner wonen is als ze samenwonen. Dit zorgt voor sociale cohesie

en een sociaal vangnet.

Verzoekt het college:

- in de monitor jongerenhuisvesting specifiek het netto resultaat van onzelfstandige

woonruimte terug te laten komen;

- in de strategische woonvoorraad planning gepland voor medio jan. 2023 doelen op te

nemen voor onzelfstandige woonruimtes.

En gaat over tot de orde van de dagStatus

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: 'Voorbereid de winter in'

Lees verder

Motie: 'Een groene toekomst voor iedereen'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer