Motie: 'Ons eigen huis'


13 juli 2022

Motie samen met Student en Stad en GroenLinks.

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 13 juli, besprekende Voorjaarsbrief

2022.

Constaterende dat:

- er geen duidelijke cijfers zijn van het aantal onzelfstandige wooneenheden, lees kamers,

in Groningen en de ontwikkelingen daarvan;

- het aantal onzelfstandige wooneenheden in Groningen fors is afgenomen door ombouw

richting studio’s.

Overwegende dat:

- woningen met gedeelde voorzieningen vaak goedkoper zijn, zeker voor

woningzoekenden die onder de leeftijdsgrens vallen voor huurtoeslag;

- het voor veel mensen fijner wonen is als ze samenwonen. Dit zorgt voor sociale cohesie

en een sociaal vangnet.

Verzoekt het college:

- in de monitor jongerenhuisvesting specifiek het netto resultaat van onzelfstandige

woonruimte terug te laten komen;

- in de strategische woonvoorraad planning gepland voor medio jan. 2023 doelen op te

nemen voor onzelfstandige woonruimtes.

En gaat over tot de orde van de dagStatus

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen