Motie: 'Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald'.


16 februari 2022

Motie: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 16 februari 2022,

besprekende een motie vreemd aan de orde van de dag,

Constaterende:

· Dat het college van B&W een kredietnota heeft opgesteld waarin een krediet van 2x

200.000 euro wordt aangevraagd voor een skatebaan in het Stadspark.

· Dat het onduidelijk welk bedrag wordt gereserveerd voor het onderhoud van de

Skatebaan en hoe zwerfafval wordt voorkomen of opgeruimd rondom de Skatebaan.

· Dat zonder advies van de Klankbordgroep of omwonenden een Skatebaan wordt

geïnitieerd in het Stadspark.

· Dat er geen locatieonderzoek is gedaan waarin een ecologisch rapport is opgenomen,

voorafgaand aan het toewijzen van de locatie voor een Skatebaan in het Stadspark.

Overwegende:

· Dat 2x 200.000 euro een groot bedrag is en zonder een businesscase onduidelijk is

waar de 400.000 euro aan wordt besteed.

· Dat de afspraak is dat de Klankbordgroep advies uitbrengt over nieuwe initiatieven in

het Stadspark alvorens een beslissing wordt genomen.

· Dat er een locatieonderzoek met ecologisch rapport verricht dient te worden

alvorens een locatie wordt aangewezen als nieuwe sportaccommodatie.

· Dat het Stadspark een park is waar veel dieren en bezoekers genieten van de rust, de

stilte en de natuur en dat een Skatebaan een hoop reuring met zich meebrengt waar

door er grote gevolgen zijn voor het natuurlijke karakter van het Stadspark en

daarmee de leefomgeving van veel dieren wordt verstoord.

Roept het college op:

· Een businesscase op te stellen voor de 400.000 euro voor het realiseren van een

Skatebaan waarin een bedrag wordt gereserveerd voor het onderhoud van de

skatebaan en het voorkomen van zwerfafval rondom de skatebaan.

· Een locatieonderzoek te doen, met daarin een ecologisch rapport naar verschillende

locaties in de gemeente Groningen voor een Skatebaan.

· Advies in te winnen bij de betreffende adviesgroep en/of omwonenden alvorens er

een besluit wordt genomen.

· De raad over de uitkomsten van dit onderzoek voor 1 september 2022 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede / Yaneth Menger / Amrut Sijbolts

Partij voor de Dieren / 100%Groningen / Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Tegen

alleanderepartijen