Motie: 'Behoud Back­bo­ne050'


16 februari 2022

Motie vreemd aan de orde van de dag: ‘Behoud Backbone050 als de ruggengraat van Stad ‘

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 16 februari 2022,

Constaterende dat:

- De huurovereenkomst van de gemeente met Stichting Backbone050 afloopt op 31

december 2022;

- De ongeveer 150 onderhuurders van Stichting Backbone050 op zoek moeten naar

een nieuwe locatie voor hun cultureel, sociaal of commerciële initiatief;

- Veel van de onderhuurders niet de hoge(re) huurlasten op andere locaties kunnen

opbrengen;

- De gemeente via de afdeling Economische Zaken aangeeft dat de creatieve

broedplaatsen essentieel zijn voor de werkgelegenheid en ‘aantrekkingskracht en

vitaliteit van Groningen’;

- Het pand voor 2,3 miljoen euro moet worden verkocht om nieuwbouw voor een

vmbo-school te kunnen bekostigen en de opbrengst van de verkoop zal worden

toegevoegd aan deze reserve;

Overwegende dat:

- Backbone050 al jaren een positieve invloed heeft op de wijk Vinkhuizen, bijvoorbeeld

door samenwerking met het WIJ team en VNN en daarmee jongerenproblematiek en

andere sociale problematiek zoals verslavingen en sociaal isolement aanpakt;

- Backbone050 een thuis biedt aan allerlei initiatieven die maatschappelijke waarde

hebben zoals sport- en sociale cursussen voor jongeren, een weggeefwinkel voor

mensen die minder te besteden hebben, kunstenaars, een café waar gekookt werd

met voedsel dat anders zou zijn weggegooid;

- Het niet vaststaat of renovatie van het pand onmogelijk is en dat renovatie in het

kader van duurzaamheid, circulariteit en het behoud van de sociale functie veel

wenselijker is dan nieuwbouw;

- Een plek als Backbone050 prima zou passen binnen de woningbouwplannen voor

Vinkhuizen-Zuid en dat een dergelijk initiatief juist als kloppend hart van de wijk kan

blijven dienen;

- Om Groningen als creatieve stad en gemeente te versterken het van belang is om

Backbone050 juist in Vinkhuizen te houden;

Verzoekt het college:

- In overleg met de Stichting Backbone050 te kijken naar mogelijkheden om het pand

te renoveren en ter koop - of door middel van een hernieuwd huurcontract - aan te

bieden zodat het aan de Travertijnstraat 12 kan blijven bestaan;

- Indien sloop van het gebouw echt onoverkomelijk is de mogelijkheid voor te leggen

om in of nabij een wijk- of stadscentrum (permanente) ruimte te realiseren voor

Stichting Backbone050 en de onderhuurders van Travertijnstraat 12

- De raad hierover voor 1 mei 2022 te informeren.


Status

Verworpen

Voor

100%Groningen, Stadspartij

Tegen

alleanderepartijen