Motie 'Jongeren Advies Raad'


16 februari 2022

Jongerenadviesraad

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 16 Februari 2022.

Constaterende dat:


- de gemeente Groningen een van de jongste gemeente van Nederland is en
verhoudingsgewijs de meeste jongeren in Groningen wonen.
- de gemeente Groningen burgerparticipatie voor jong en oud hoog in het vaandel zegt
te hebben.
- de gemeente Groningen over diverse belangrijke adviesraden beschikt, maar
jongeren ondervertegenwoordigd zijn en er nog steeds geen jongerenadviesraad is.
- Een eerder ingediende motie in November 2020 ten behoeve van het opzetten van
een jongerenraad ingetrokken is, na een duidelijke toezegging van de toen
desbetreffende Wethouder en vervolgens in de vergetelheid is geraakt.

Overwegende dat:

- Jongeren een belangrijk onderdeel uitmaken van de gemeente Groningen.
- Jongeren onder zware mentale, sociaal-economische druk staan en zich
onvoldoende gehoord en begrepen voelen “we hebben wel een stem, maar worden
niet gehoord”
- Jongerenbeleid zonder inspraak en advies (burgerparticipatie) door jongeren
essentiële elementen mist.
- Het draagvlak onder jongeren zeer waarschijnlijk zal toenemen wanneer deze
doelgroep zich vertegenwoordigd voelt in de vorm van adviesraad.
- Tijdens een gesprek vorig jaar met de Wethouder over het initiatief voor een
jongerenadviesraad vervolgens op verzoek van de Wethouder deze is aangehouden
tot aan de behandeling van de kadernota "positief opgroeien "
- Er op geen enkele wijze meer aan de initiatiefnemers vervolg is gegeven inzake het
voorgestelde initiatief na de behandeling van de kadernota "positief opgroeien"

Verzoekt het college:

- Zich opnieuw uit te spreken over het belang van een vertegenwoordiging van
jongeren in de vorm van een jongerenadviesraad in de gemeente Groningen.
- Te onderzoeken op welke beleidsterreinen gevraagd en ongevraagd advies van de
jongerenadviesraad van toegevoegde waarde zou kunnen zijn.
- Te onderzoeken of er op korte termijn een jongerenadviesraad geïnstalleerd kan
worden.

100% Groningen, Stadspartij, Partij voor de Dieren en Student en Stad.Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: 'Behoud Backbone050'

Lees verder

Motie 'Uitbannen van menstruatie-armoede'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer