Motie 'Uitbannen van menstruatie-armoede'


6 juli 2022

Motie samen met de gehele raad, exclusief de PVV.

Constaterende dat:

- Ook in de gemeente Groningen mensen te kampen hebben met menstruatiearmoede

- 1 op de 10 mensen met een baarmoeder in de gemeente soms geen geld heeft voor

menstruatieproducten

- Een tekort aan menstruatie-producten kan leiden tot verminderde hygiëne, maar ook

tot infecties en verzuim van school en werk als deze producten niet gebruikt kunnen

worden of niet tijdig kunnen worden vervangen

- Menstruatie-armoede resulteert in afnemende participatie van mensen aan het

maatschappelijke leven

- Geen toegang hebben tot menstruatie-producten negatief bijdraagt aan het gevoel

van eigenwaarde, emancipatie en een gezonde algemene ontwikkeling

- Het anno 2022 onacceptabel is dat dit probleem nog bestaat in onze gemeente

Overwegende dat:

- Ieder mens in staat gesteld moet worden volledig te participeren in het

maatschappelijk leven

- Geen mens fundamentele keuzes zou moeten maken tussen het kopen van

bijvoorbeeld eten of menstruatie-producten

- Er goede voorbeelden zijn in Nederland om menstruatie-armoede uit te bannen;

zoals Rotterdam die besloten heeft gratis tampons, maandverband en inlegkruisjes

beschikbaar te stellen voor huishoudens, welke het betreft, met een laag inkomen

- Gemeente Groningen het goede voorbeeld zou moeten geven door deze producten

gratis beschikbaar te stellen voor haar personeel en in gemeentelijke openbare

ruimten

Verzoekt het college:

Te komen met een voorstel hoe de gemeente deze mensen hier in kan ondersteunen
met als doel menstruatie-armoede uit te bannen

- Raadsleden/raadsfracties de mogelijkheid te bieden om gemeentelijke openbare
ruimten te voorzien van gratis menstruatie-producten totdat het college komt met
een, naar het oordeel van de raad, passend voorstel

En gaat over tot de orde van de dag


Status

Aangenomen

Voor

Tegen