Motie: 'Borging dieren­welzijn'


26 januari 2022

Ingediend door GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren

‘Borging dierenwelzijn’

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 26 januari 2022,

constaterende dat

- er een door het college gepresenteerd beleidsplan ligt ten aanzien van (niet-menselijke) dieren in

de gemeente Groningen onder de naam ‘Nota Dieren’;

- deze nota:

o zeer vernieuwend is ten opzichte van de oude nota ‘Van Kop tot Staart’ uit 2007, omdat

zij de intrinsieke waarde en de eigen belevingswereld van dieren erkent, evenals het

duiden van de nieuwste wet- en regelgeving per overheidslaag, inclusief rol gemeente;

o de ambitie uitspreekt mens en dier in harmonie met elkaar te laten samenleven door

dierenleed te voorkomen, éénduidig beleid op te stellen waarbij de belangen van dieren

worden meegewogen tegen andere belangen en inwoners meer bij dierenwelzijn te

betrekken;

o echter geen concrete cijfers of plannen noemt om haar ambities langs de lat te kunnen

leggen;

o voorstelt tot evaluatie van het beleid op de helft van de volgende collegeperiode, dus

over 2 à 3 jaar;

overwegende dat

- de gemeente Groningen een gemeente is die omziet naar de meest kwetsbare inwoners, inclusief

de niet-menselijken, hetgeen ook tot uiting komt in de ambities van de Nota Dieren;

- ambities van beleid echter moeilijk op waarde te schatten zijn zonder concrete cijfers of plannen;

- de raad in positie moet zijn om beleid op waarde te schatten en waar nodig tijdig bij te sturen;

verzoekt het college

- in de context van de Nota Dieren een plan tot monitoring van dierenwelzijn te maken,

bijvoorbeeld door het bundelen en daarna duiden van al bekende gegevens rondom

dierenwelzijn (aantal ‘productie’-dieren, asielopvang, mishandeling, bijtincidenten, geschoten

dieren etc.) of het verzamelen van andere relevante data;

- aan de hand van de uitkomsten van dit plan de raad minimaal één keer per jaar over

dierenwelzijn te informeren en er desgewenst over in gesprek te gaan,


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: 'Vissen in nood'

Lees verder

Motie: 'Op naar een circulaire textielindustrie'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer