Motie: 'Vissen in nood'


26 januari 2022

Motie: Vissen in Nood

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 26 januari 2022, besprekende

de Dierennota,

Constaterende dat:

- Vissen pijn kunnen ervaren; 1

- Visserij daaraan kan meewerken;

- Het daarom merkwaardig is een meldpunt voor vissterfte onder te brengen bij een

club die de belangen van vissers behartigt;

Voorts constaterende dat:

- Burgers bij het melden van dode vissen het eerst zullen zoeken op de site van een

overheid in plaats van bij een private belangenorganisatie;

Overwegende dat:

- In geval van vissterfte snelle samenwerking tussen overheden gewenst kan zijn;

Verzoekt het college:

- Het meldpunt “vissterfte”, eventueel in samenwerking met andere overheden zoals

de waterschappen, bij de eigen organisatie onder te brengen;

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede / René Stayen

Partij voor de Dieren / Stadspartij voor Stad en Ommeland


Status

Aangenomen

Voor

alleanderepartijen

Tegen

D66, VVD, PVV, PvdA, CDA, ChristenUnie