Motie: Broeden op meer ruimte (broed­plaatsen)


21 juni 2023

Motie (M 08) Broeden op meer Ruimte

De Raad van de Gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 21 juni 2023

Constaterende dat:

- Door de herhuisvesting van Vrijdag op één locatie, de andere twee panden waar Vrijdag gehuisvest is, Noorderbuitensingel 11 (Prinsentheater) en Walstraat 34, in bezit van de gemeente Groningen komen;

- Deze panden al lange tijd een culturele functie vervullen;

- Niet onderzocht is of deze panden hun huidige culturele functie in de toekomst kunnen blijven vervullen;

- In het coalitieakkoord 2022-2026 afgesproken is op zoek te gaan naar meer plek voor nieuwe creatieve broedplaatsen;

- Het nieuwe broedplaatsenbeleid binnenkort naar de gemeenteraad komt.

Overwegende dat:

- Bestaande broedplaatsen vaak opvulling zijn voor leegstand en daardoor maar tijdelijk kunnen bestaan;

- Er een tekort is aan betaalbare atelierruimte en broedplaatsen;

- Betaalbare, permanente faciliteiten essentieel zijn voor de Groningse makers, Groningen als City of Talent én de leefbaarheid;

- Nieuwe initiatieven en talenten vanuit de gemeente gesteund kunnen worden door te zorgen dat er voldoende creatieve en betaalbare ruimte is;

- Noorderbuitensingel 11 en Walstraat 34 eventueel nieuwe broedplaatsen en / of atelierruimtes kunnen huisvesten.

Verzoekt het college:

- In het broedplaatsenbeleid mee te nemen of er onder makers behoefte is aan deze ruimtes;

- Te onderzoeken of Noorderbuitensingel 11 en Walstraat 34 geschikt zijn om als broedplaats of mengvorm van functies te functioneren;

- Te onderzoeken wat de financiële consequenties zijn van het behoud van een culturele functie of een mengvorm van functies voor Noorderbuitensingel 11 en Walstraat 34;

- Hier de wensen van de omwonenden en makers bij te betrekken;

- De raad hier in samenhang met het nieuwe broedplaatsenbeleid over te informeren.


En gaat over tot de orde van de dag

Rozemarijn Gierkink PvdA

Maria Martinez Doubiani D66

Sophie Middelhuis GroenLinks

Janette Bosma PvdD

Floor Mertens SP

Evelien Bernabela PvhN

Mirte Goodijk Student & Stad

Wethouder Rik van Niejenhuis:
College werkt aan nieuw broedplaatsenbeleid, komt ter vaststelling naar de raad. Zegt toe om parallel hieraan te starten met onderzoek naar de genoemde locaties en (on)mogelijkheden in kaart te brengen.
Rapportage aan de raad, eind van dit jaar of begin volgend jaar.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Toepassen hardheidsclausule problematische schulden

Lees verder

Motie: Geen wensen en bedenkingen Meerschap Paterswolde

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer