Motie: CO2 neutrale onder­wijs­huis­vesting


op initi­atief van Groen­Links

19 juli 2023

Motie (M 32) CO2 neutrale onderwijshuisvesting

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 19 juli 2023, besprekende de

motie CO2 neutrale onderwijshuisvesting

Constaterende dat:

● De gemeente Groningen de ambitie heeft om in 2035 CO2 neutraal te zijn.

● In november 2017 (bijna) alle schoolbesturen op de Klimaattop Noord Nederland een intentieverklaring hebben getekend om zich in te zetten voor het energieneutraal maken van alle schoolgebouwen in de gemeente Groningen.

● Het adviesbureau HEVO een inventarisatie energieneutrale scholen heeft opgesteld welke in eind 2022 is vastgesteld in het bestuurlijk overleg tussen gemeente en alle onderwijsbesturen.

● De gemeente Groningen de eerste gemeente in Nederland is die via deze inventarisatie van energieneutrale scholen kennis heeft van de precieze omvang van de duurzaamheidsopgave van haar schoolgebouwen.

● Verduurzaming op de langere termijn naar CO2-neutrale gebouwen om een hele forse versnelling en extra investering t.o.v. Het huidige programma vraagt

Overwegende dat:

● Er voor alle gemeenten in Nederland een (inspanning-)verplichting is om de scholen op norm te hebben voor 2050 waardoor zowel de inventarisatie als de verdere vervolgstappen in het realiseren van CO2 neutrale scholen in Groningen kunnen rekenen op landelijke interesse.

● De uitkomsten van het onderzoek bij de actualisatie van het scholenplan Gro Up (integraal huisvestingsplan) worden betrokken dat later dit jaar gepresenteerd gaat worden.

● Circulair, flexibel en natuurinclusief en met een hoge bouwkwaliteit bouwen ervoor zorgt dat de afschrijvingstermijn meer dan 40 jaar kan zijn en de restwaarde hoger is; beiden zorgen ervoor dat de structurele lasten per schoolgebouw lager zijn.

● Schoolbesturen die in het gros van de gevallen eigenaar zijn van de schoolgebouwen, niet geconfronteerd moeten worden met hoge kosten in het onderhoud van de gebouwen.

Verzoekt het college:

- om de mogelijkheid te onderzoeken van een door het rijk gefinancierde pilot om een flexibel schoolgebouw te ontwikkelen met een hoge bouwkwaliteit (en een langere afschrijftijd), dat gebouwd wordt met circulariteit en de impact op de restwaarde en afschrijving te onderzoeken;

- Dit indien mogelijk te verwerken in de Begroting 2024;

- De voortgang mee te nemen in het dashboard.


En gaat over tot de orde van de dag.

Justine Jones, GroenLinks

Rozemarijn Gierkink, Partij van de Arbeid

Janette Bosma, Partij voor de Dieren

Andrea Poelstra-Bos, D66

Leendert van der Laan, Partij voorhet Noorden


Status

Aangenomen

Voor

Alle overige partijen

Tegen

Stadspartij 100%, PVV

Lees onze andere moties

Motie: van parkeerplaats naar zonnevlakte

Lees verder

Motie: 'Vaaileg veugeln veur elkenain' Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA's)

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer