Motie: van parkeer­plaats naar zonne­vlakte


19 juli 2023

(M 23) ‘Van parkeerplaats naar zonnevlakte’

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 19 juli 2023, besprekende de voorjaarsnota;

Constaterende dat:

- Er na de zomer een onderzoek naar zonnecarports op grootschalige parkeerterreinen zoals P&Rs wordt aangeboden aan de Raad;

- Er naast grootschalige parkeerterreinen ook veel kleinere parkeerterreinen zijn in de gemeente, bijvoorbeeld bij sportzalen, buurtcentra en bedrijventerreinen;

- Kleinere parkeerterreinen ook voorzien kunnen worden van zonnecarports, die relatief makkelijker op het net kunnen worden ingepast en waarvoor geen parkeerplaatsen verloren hoeven te gaan;

- De gemeente een faciliterende rol kan hebben in het beschikbaar stellen van deze parkeerterreinen voor bijvoorbeeld energiecoöperaties en in de vergunningverlening;

- De gemeente hierbij een voorbeeld kan nemen aan andere gemeentes zoals Leeuwarden;


Overwegende dat:

- Het meervoudig gebruik van ruimte voor het plaatsen van zonnepanelen aanbeveling verdient volgens de door de gemeente vastgestelde beleidskaders;

- Het plaatsen van zonnepanelen op parkeerterreinen volgens de ‘zonneladder’ een no regretmaatregel is;

- Een zonnecarport niet alleen zorgt voor het opwekken van energie maar het is ook beter voor de auto’s die eronder staan geparkeerd;

- Er zoveel mogelijk beperkingen ten aanzien van het realiseren van zonnecarports weggenomen dienen te worden;

- Zonnecarports een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Groningen;


Verzoekt het college:

- Onderzoek te doen naar de geschiktheid van kleinere parkeerterreinen voor het realiseren van zonnecarports, om deze beschikbaar te stellen aan bijvoorbeeld energiecoöperaties of

andere initiatiefnemers;

- Energiecoöperaties en wijk-energie–initiatieven hier waar mogelijk bij te betrekken;

- de financiële consequenties inzichtelijk te maken zodat de Raad hier met de begrotingsbehandeling over kan besluiten;

En gaat over tot de orde van de dag.

Rik Heiner VVD Groningen

Bart Hekkema Partij voor de Dieren

Ceciel Nieuwenhout GroenLinks Groningen

Joren van Veen PvdA

Peter Rebergen ChristenUnie

Hans Moerkerk Stadspartij

Andrea Poelstra D66

Daan Swets Student & Stad

Etkin Armut CDA

Leendert van der Laan PvhN


Status

Aangenomen

Voor

Alle overige partijen

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie: “I want to park my bicycle" Fietsvlonders

Lees verder

Motie: CO2 neutrale onderwijshuisvesting

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer