Motie: “I want to park my bicycle" Fiets­vlonders


op initi­atief van Student en Stad

19 juli 2023

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 19 juli 2023;

Constaterende dat:

• Gemeente Groningen een echte fietsstad is;

• Fietsvlonders een snelle tussenoplossing zijn voor de schaarse fietsparkeerplekken op straat in de wijken;

• Er momenteel geen structurele middelen beschikbaar zijn gesteld voor het (ver)plaatsen van deze fietsvlonders en het realiseren van permanente fietsparkeervoorzieningen, wanneer de fietsvlonder is bevallen bij de buurtbewoners.

Overwegende dat:

• Fietsvlonders een goede tussenoplossing zijn en een manier om snel meer fietsparkeerplekken te realiseren;

• Zonder structurele middelen de vlonder niet verplaatst kan worden en in de praktijk langer dan een jaar op dezelfde plek blijft staan;

• Hierdoor de roulatie van de vlonders stagneert en dus minder buurten gebruik van kunnen maken van deze voorziening;

• Het lastig is om zonder structurele middelen definitieve fietsparkeervoorzieningen te realiseren, terwijl dit wel de bedoeling is wanneer de vlonder positief is ontvangen door de buurtbewoners.


Verzoekt het college:

• Uit te zoeken hoeveel middelen er structureel nodig zijn voor het (ver)plaatsen van fietsvlonders en het plaatsen van permanente fietsparkeervoorzieningen, wanneer de tijdelijke fietsvlonder is bevallen;

• Bij de behandeling van begroting 2024 met een voorstel te komen over hoe dit te dekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Karoline de Groot Student & Stad

Sten Wennink ChristenUnie

Wesley Pechler Partij voor de Dieren

Benni Leemhuis Groenlinks

Evelien Bernabela Partij voor het Noorden

Rita Pestman Partij voor de Arbeid

Tom Rustebiel D66


Status

Aangenomen

Voor

Alle overige partijen

Tegen

Stadspartij, VVD, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie: Zichtbaar maken van gedeelde geschiedenis

Lees verder

Motie: van parkeerplaats naar zonnevlakte

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer