Motie 'Dierenhulp bij minima'


22 mei 2019

Motie 'Dierenhulp bij minima'


De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 22 mei 2019, besprekende het raadsvoorstel “Gemeentebegroting 2019”,

Constaterende dat:

  • Op vertoon van de Stadjerspas bij diverse dierenartsen in de gemeente korting wordt gegeven op het chippen en steriliseren/castreren van katten,
  • Er momenteel geen andere financiële hulp is voor dierenartskosten voor de huisdieren van minima,

Overwegende dat:

  • Ook veel gezinnen in armoede huisdieren hebben,
  • Dieren voor veel huishoudens niet alleen een bron van vreugde zijn, maar ook helpen in het verlichten van eenzaamheid,
  • De gezondheid van een huisdier niet afhankelijk moet zijn van de financiële situatie van de baasjes,
  • Het mijden van zorg voor huisdieren op termijn tot hogere kosten kan leiden,
  • In de gemeente Arnhem sinds december een pilot loopt waarin gezinnen op of onder de armoedegrens een tegemoetkoming kunnen krijgen in dierenartskosten, waarvan bijvoorbeeld neutralisatie, chippen, gebitscontrole, inentingen en ontwormingen kunnen worden betaald. Voor deze pilot is €10.000,- begroot,
  • In de gemeente Amsterdam al langer een Dierenhulp voor Minima programma bestaat, waar bij een ziek huisdier het eerste consult wordt betaald en zo nodig de helft van de behandeling,

Voorts overwegende dat:

  • Dat het college in het najaar voorstellen zal doen voor een nieuw integraal armoedebeleid vanaf 2020,

Verzoekt het college:

  • In het nieuwe armoedebeleid de mogelijkheden voor ondersteuning voor dierenartskosten mee te nemen en de kosten daarvan inzichtelijk te maken, zodat de raad ter zake keuzes kan maken,

En gaat over tot de orde van de dag.

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

100%Groningen, GroenLinks, PvdA, Stad&Ommeland

Tegen

VVD, Student&Stad, SP, PVV, D66, CDA, ChristenUnie