Motie 'In de roos'


22 mei 2019

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 22 mei 2019, besprekende het raadsvoorstel “Gemeentebegroting 2019”,

Constaterende dat:

  • Het college in het coalitieakkoord heeft verklaard dat er binnen de gemeente Groningen geen plek is voor de plezierjacht;
  • Het college dit kan effectueren op de eigen, gemeentelijke gronden door geen pachtovereenkomsten met jagers te sluiten, dan wel door deze niet te verlengen

Overwegende dat:

  • De regelgeving op het gebied van jacht en beheer complex is;
  • De gemeente Groningen recentelijk een herindeling achter de rug heeft en dat veel beleid nog geharmoniseerd dient te worden

Verzoekt het college:

  • Formeel vast te leggen dat de gemeente Groningen geen plezierjacht op haar gronden faciliteert en de raad hiervan in kennis te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

100%Groningen, D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, StudentenStad, SP

Tegen

CDA, PVV, Stad&Ommeland, VVD