Motie: Een maat­schap­pe­lijke coalitie voor opbouw van de samen­leving


op initi­atief van SP

19 juli 2023

Motie – Een maatschappelijke coalitie voor opbouw van de samenleving

De Raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 16 juli 2023 besprekende het financieel meerjarenbeeld 2024-2027 en voorjaarsbrief 2023

Constaterende dat:

 Nu het Rijk bezuinigt en mede daardoor onze eigen financiën onder druk staan;

 De loon- en prijsstijgingen onvoldoende door het Rijk gecompenseerd worden;

 De Rijksoverheid eenzijdig besloten heeft het gemeentefonds in 2026 te korten met 3 miljard euro, wat voor de gemeente Groningen een mindering oplevert van ongeveer 40mln;

 Momenteel het perspectief ontbreekt dat de financiële situatie op termijn verbetert;

 Het kabinet Rutte IV is gevallen en er in november nieuwe landelijke verkiezingen gehouden worden;

Overwegende dat:

 Alle te verwachten wisselingen van partijleiders en bewindspersonen ruimte geven voor nieuwe politieke ideeën;

 We de opgaven in het sociaal, fysiek en veiligheidsdomein als lokale overheid niet alleen kunnen oplossen, maar daarbij onze medeoverheden en maatschappelijke partners hard nodig hebben;

 Deze maatschappelijke partners in de afgelopen decennia ook hard getroffen zijn door privatiseringen, bezuinigingen e.d. vanwege het rijksbeleid;

 Het nodig is dat het rijk voldoende middelen levert zodat gemeente met deze partners belangrijke maatschappelijke taken te kunnen uitvoeren;

 Onze inwoners nieuwe bezuinigingen of nieuwe tegenvallers vanuit het rijk linksom of rechtsom zullen ervaren;

 Bovenstaande overwegingen ook gelden voor de andere gemeenten en instellingen in de onze provincie, regio en het land;

 de VNG gemeenten heeft geadviseerd om bij de meerjarenbegroting voor 26/27 een niet sluitende begroting te presenteren om zo de consequenties van het ravijn inzichtelijk te maken

 Het begint in Groningen;

Spreekt uit dat:

 Naast alle lobbyactiviteiten via de VNG, G40 en partijpolitieke lijnen, het opbouwen van een maatschappelijke coalitie met instellingen, verenigingen, organisaties, vakbonden, woningbouwcorporaties, (ouderen)zorginstellingen, cliëntenorganisaties, huurdersverenigingen en gemeenten van toegevoegde waarde is om de kortingen van het rijk op gemeenten te keren;

 Het wenselijk is dat deze maatschappelijke coalitie een eensgezind geluid overbrengt in de komende verkiezingscampagne en richting onderhandelaars voor een nieuw kabinet, gericht op herstel van de gemeentefinanciën in 2026 en tegen verdere bezuinigingen op gemeentelijke en andere maatschappelijke waardevolle taken;

 Het presenteren van een niet-sluitende gemeentebegroting 26/27 door de gemeente Groningen een belangrijke bijdrage aan dat eensgezinde geluid is;

Verzoekt het college:

 Zich in te zetten voor het vormen van en actief te participeren in een dergelijke maatschappelijke coalitie;

Daan Brandenbarg, SP

Jeffry van Hoorn. GroenLinks

Joren van Veen, PvdA

Peter Rebergen ChristenUnie

Wesley Pechler Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Alle overige partijen

Tegen

D66, Student&Stad, VVD, Partij voor het Noorden, PVV, CDA, Stadspartij 100%

Lees onze andere moties

Motie: Baangaranties voor de energietransitie

Lees verder

Motie: Meer toegankelijke festivals en evenementen

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer