Motie: Meer toegan­ke­lijke festivals en evene­menten


4 oktober 2023

Meer toegankelijke festivals en evenementen

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 4 oktober 2023, ter bespreking van de Toekomstvisie

Evenementen.

Constaterende dat:

● het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap sinds 2016 in Nederland geldt met als doel om mensen met een beperking volwaardig mee te kunnen laten doen aan onze samenleving;

● de Werkgroep Toegankelijk Groningen de gemeente Groningen adviseert bij de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap;

● de gemeente Groningen de Routekaart voor Toegankelijke festivals wil inzetten om zoals beschreven staat in het Toekomstvisie Evenementen “organisatoren proactief te adviseren met bijzondere aandacht voor communicatie over toegankelijkheid”.

Overwegende dat:

● de gemeente streeft naar toegankelijke evenementen, maar evenementen vaak niet (fysiek) toegankelijk zijn voor personen met een handicap;

● de uitvoering van het VN-verdrag niet vrijblijvend is voor overheden en aanbieders van goederen of diensten en in dit geval niet vrijblijvend is voor festival- en evenementorganisatoren;

● het adviseren van festivalorganisatoren te vrijblijvend is en actie noodzakelijk is voor uitvoeren van het VNverdrag voor de rechten van personen met een handicap.


Verzoekt het college:

● om als gemeente stevig te sturen op de toepassing en uitvoering van de Routekaart voor Toegankelijke festivals en het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap bij festival- en evenementenorganisatoren;

● Elk jaar nadat het festivalseizoen is afgelopen samen met toegankelijk Groningen te evalueren hoe het seizoen is verlopen op het gebied van toegankelijkheid, wat er goed is gegaan en wat er beter kan en deze evaluatie terug te koppelen naar de raad.

Maria Martinez Doubiani D66

Janette Bosma Partij voor de Dieren

Dennis Ram PVV

Yaneth Menger Stadspartij 100% Groningen

Rozemarijn Gierkink Partij van de Arbeid

Tim van de Vendel GroenLinks

Evelien Bernabela Partij voor het Noorden

Daan Brandenbarg SP

Peter Rebergen ChristenUnie

Daan Swets Student & Stad

Etkin Armut CDA


Status

Aangenomen

Voor

Alle partijen in de raad

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Een maatschappelijke coalitie voor opbouw van de samenleving

Lees verder

Motie: evenementenvisie Zuiderplantsoen

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer