Motie: evene­men­ten­visie Zuider­plantsoen


4 oktober 2023

Motie: “Zuiderplantsoen”

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 4 oktober 2023.

Constaterende dat:

- Het Zuiderplantsoen met daarin het Sterrebos in de Visie Evenementen genoemd wordt als te verkennen evenementenlocatie.

Overwegende dat:

- Het Sterrebos een eeuwenoud parkbos uit 1765 is.

- De gemeente aangeeft dat de belangrijkste functie van het Sterrebos haar ecologische functie is.1

- Het park een hoge ecologische waarde kent, juist door het gebrek aan menselijke interventies.2

- Bewoond wordt door vleermuizen.

- Inwoners van het zuidwesten van Groningen momenteel onevenredig veel geluidsoverlast ervaren.


Verzoekt het college:

- Bij de verkenning rekening te houden met de huidige inrichting van het Sterrebos en deze niet aan te passen voor evenementen.

- Rekening te houden met ecologische kwaliteit van het Sterrebos en alles wat er leeft.

- Geluidsnormen aan te dragen die rekening houden met de woon- en leefomgeving van bewoners en omwonenden en hier weinig impact op hebben.

- De evenementen kleinschalig te houden en te verkennen of het opnemen van een maximum bezoekersaantal een zinvol instrument is.


En gaat over tot de orde van de dag.

Janette Bosma (Partij voor de Dieren)

Tim van de Vendel (GroenLinks)

Daan Brandenbarg (Socialistische Partij)

Rozemarijn Gierkink (Partij van de Arbeid)

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden)


1

Gemeente Groningen. Beheerplan Sterrebos 2008. Ontwikkelings-, Inrichtings-en Beheerplan.

Concept (maart 2008),11.

2

Karel, E.H. ‘Tussen cultuurhistorie en ecologisch erfgoed: het Sterrebos in de stad Groningen, 1765

– 2009’. Groninger Historische Reeks (10). 2010. Via: https://adoc.pub/tussen-cultuu...Status

Aangenomen

Voor

Alle overige partijen

Tegen

VVD, Student&Stad, CDA, PVV