Motie: Ener­giehulp voor parti­cu­liere huurders:


21 juni 2023

Motie (M 02) Energiehulp voor particuliere huurders:

Constaterende dat:

- Ongeveer één op de vier woningen een huurwoning in particulier bezit is;

- Er geen duidelijk beeld is van de energetische kwaliteit van deze woningen en dus niet bekend is hoeveel van deze woningen een goed energielabel heeft;

- Er ook veel private huurders zijn met een laag of onzeker inkomen, bijvoorbeeld studenten, nieuwkomers of andere Groningers;

- Private verhuurders pas in 2030 verplicht zijn om deze woningen naar energielabel D of beter geüpgraded te hebben;

Overwegende dat:

- De huurders van deze woningen zelf geen grote isolatiemaatregelen uit kunnen voeren bij deze woningen (zoals het plaatsen van zonnepanelen of het isoleren van de woning), maar als huurder wel opdraaien voor hoge energielasten;

- Er nog geen specifiek gemeentelijk beleid is om deze particuliere huurvoorraad te verduurzamen;

- Het huidige beleid vanuit de Rijksoverheid niet voldoende is, gegeven de vele slecht geïsoleerde (studenten-)woningen in Groningen;

Verzoekt het college om:

- Inzichtelijk te maken hoe het energetisch precies staat met de particuliere huurvoorraad;

- Aan te geven welke gemeentelijke, provinciale en nationale subsidiemogelijkheden er zijn om deze woningen te verduurzamen, welk relevant beleid er gemeentelijk/provinciaal en nationaal is en welke nieuw beleid er de komende tijd verwacht wordt;

- Aan te geven wat de gemeente aanvullend nog meer zou kunnen doen om de huurders van deze particuliere woningen te helpen en hierbij contact op te zoeken met verschillende maatschappelijke partijen zoals de woonbond, Vastgoed Belang, de Groninger

Studentenbond, etc.;

- Als onderdeel van deze potentieel aanvullende maatregelen de volgende instrumenten te onderzoeken:

o De verhuurdersvergunning;

o Cofinanciering en/of uitbreiding van de Subsidieregeling Verduurzaming en

Onderhoud Huurwoningen (SVOH);

o Innovatieve financieringsvormen zoals ‘Student in de Zon’1 of vormen waarbij huurders -eventueel in gezamenlijkheid- zelf isolatiemaatregelen kunnen financieren;


De raad uiterlijk in Q4 van 2023 hierover te informeren;

Joren van Veen PvdA

Daan Swets Student & stad

Daan Brandenbarg SP

Ceciel Nieuwenhout GL

Peter Rebergen CU

Leendert van der Laan PvhN

Andrea Poelstra-Bos D66

Bart Hekkema PvdD


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PVV, Stadspartij 100%

Lees onze andere moties

Motie: (Naar) een gemeentelijk deelvoertuigenbedrijf

Lees verder

Motie “Ontwerpbegroting OV-bureau Groningen Drenthe”

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer