Motie “Ontwerp­be­groting OV-bureau Groningen Drenthe”


21 juni 2023

Motie (M 06) “Ontwerpbegroting OV-bureau Groningen Drenthe”

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 21 juni 2023, besprekende de ontwerpbegroting en ontwerpdienstregeling OV-bureau Groningen Drenthe.

Constaterende dat:

• In de huidige ontwerpbegroting en ontwerpdienstregeling OV-bureau Groningen Drenthe een verschraling plaatsvindt waarbij enkele buslijnen minder frequent rijden of geschrapt worden

• De aangenomen motie Kuiken/Slootweg in de Tweede Kamer bij de voorjaarsnota verzoekt in 2024 en 2025 de bereikbaarheid van de regio te behouden en te verbeteren en het huidige OV-niveau niet verder te laten verschralen

• De aangenomen motie Nijboer c.s. in de Tweede Kamer bij behandeling van de Parlementaire enquête aardgaswinning in Groningen verzoekt er zorg voor te dragen dat voorzieningen zoals het openbaar vervoer niet verder verdwijnen

Overwegende dat:

• Een goed OV-netwerk bijdraagt aan de leefbaarheid van de regio Groningen Drenthe

• Pas bij de miljoenennota op Prinsjesdag duidelijkheid zal komen over hoe de aangenomen moties in de Rijksbegroting tot extra middelen voor het OV in Groningen en Drenthe leiden

• Er tot die tijd gewerkt moet worden met een sluitende ontwerpbegroting en ontwerpdienstregeling voor het OV in 2024 en 2025


Verzoekt het college:

• De impact van de verschraling in de ontwerpdienstregeling op de leefbaarheid in de regio over te brengen aan het kabinet en Tweede Kamerleden

• Te bepalen hoeveel middelen nodig zouden zijn om de verschraling niet door te voeren en de minister te verzoeken dit bedrag vrij te maken in de Rijksbegroting

• Bij de gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen Drenthe erop aan te dringen om de begroting en dienstregeling 2024 zodanig vast te stellen dat een positief effect op Prinsjesdag nog tijdig kan worden verwerkt om de noodzakelijke schrapping van lijnen en de verlaging van frequenties op lijnen ongedaan te maken

• Deze motie als een aanvullende zienswijze aan het DB van het OV-bureau Groningen Drenthe ter kennis te stellen

En gaat over tot de orde van de dag.

Sten Wennink, ChristenUnie

Rita Pestman, PvdA

Jeffry van Hoorn, GroenLinks

Hans de Waard, SP

Wesley Pechler, PvdD


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

D66, VVD, Stadspartij 100%, Partij voor het Noorden, PVV, CDA

Lees onze andere moties

Motie: Energiehulp voor particuliere huurders:

Lees verder

Motie: Toepassen hardheidsclausule problematische schulden

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer