Motie: Weeg kosten beperking CO2 uitstoot mee in prijs!


“Ben real met je, real met je”

2 februari 2023

Motie “Ben real met je, real met je”

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 1 februari 2023, besprekende de motie vreemd

Constaterende dat:

- De gemeente Groningen voor een grote uitdaging staat op het gebied van de energietransitie;

- Er daarom grote investeringen moeten worden gedaan en belangrijke beleidsafwegingen worden gemaakt op

dit gebied;

- Het rekenen met de maatschappelijke kosten van CO2-uitstoot de mogelijkheid geeft om een afweging te

maken tussen de voordelen van het tegengaan van verdere opwarming van de aarde en de kosten die

daarvoor gemaakt moeten worden.1

Overwegende dat:

- Een incompleet beeld wordt geschetst wanneer in huidig beleid de maatschappelijke kosten van het

beperken van CO2-uitstoot niet worden meegewogen;

- Het betrekken van de maatschappelijke kosten van CO2-uitstoot zorgt voor inzicht in de daadwerkelijke

kosten van de uitstoot van broeikasgassen;2

- Dit een extra impuls kan geven aan het tegengaan van de klimaatverandering.

Verzoekt het college:

- Te onderzoeken hoe de maatschappelijke kosten van CO2-uitstoot kunnen worden meegenomen in

beleidsafwegingen van de gemeente Groningen;

- De raad hierover in 2023 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Steven Bosch Student & Stad

Ceciel Nieuwenhout GroenLinks

Andrea Poelstra-Bos D66

Joren van Veen PvdA

Bart Hekkema PvdD


Status

Ingediend

Voor

Alle overige partijen

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie: Groningen gaat voor non-infill kunstgrasvelden

Lees verder

Motie: Participatie bij Routekaart 2035 CO2-neutraal

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer