Motie: Parti­ci­patie bij Route­kaart 2035 CO2-neutraal


2 februari 2023

Motie: Participatie bij Routekaart 2035 CO2-neutraal

De Gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 1 februari 2023, in het kader

van de collegebrief Herijking Routekaart CO2-neutraal 2035 (Wensen en Bedenkingen),

Overwegende

- Dat participatie belangrijk is om tot een breed gedragen beleid te komen waar de zorgen en ideeën van inwoners, instellingen en bedrijven in meegewogen zijn;

- Dat participatie ‘actieve deelname’ betekent en dat dat in de context van politieke besluitvorming meer is dan inspraak of een vragenlijst invullen;

- Dat het goed is dat het College in deze brief verschillende stappen noemt onder het kopje participatie, maar dat deze stappen nog weinig concreet zijn – terwijl het voor goede participatie juist belangrijk is om ook het proces vooraf duidelijk te hebben:

o Hoe veel activiteiten, momenten er beoogd zijn en/of hoe veel mensen en welke groepen inwoners ermee bereikt worden
o Op welke momenten zij betrokken worden en welke invloed zij hebben
o Hoe het College zich ervan verzekert specifieke doelgroepen te bereiken

- Dat het bij participatie belangrijk is om zo veel mogelijk (groepen) inwoners te betrekken, van allerlei leeftijden en achtergronden, en uit verschillende wijken en dorpen;

Verzoekt het College:

- Het plan voor de participatie van inwoners en bedrijven in de herijking van de routekaart verder uit te werken, en hierbij

o In de verschillende wijken en dorpen, in overleg met de gebiedsteams, inwoners te betrekken bij deze besluitvorming, waarbij ook specifiek aandacht is voor degenen die minder digitaal vaardig of geletterd zijn;

o De stem van jongeren expliciet mee te nemen en hen tijdig te betrekken, en hun adviezen en ideeën ook mee te nemen naar het Regionale Energie Strategie-proces

o Verschillende werkvormen in te zetten om inwoners beter te betrekken, zoals ontwikkeld in het Groninger Participatiewerkboek, waarbij de insteek is om de juiste werkvorm aan te bieden aan de juiste doelgroep;

o De mogelijkheid te verkennen om, na vaststelling van de routekaart, ter concretisering van een (of enkele) specifiek(e) deelonderwerp(en) die inwoners direct raken, zoals de warmtetransitie in de gebouwde omgeving, een burgerberaad te organiseren,

o Uit te zetten in de tijd op welke momenten in het besluitvormingsproces welke vormen van participatie gebruikt worden,

- Hierover terug te rapporteren aan de Raad

En gaat over tot de orde van de dag.

Ceciel Nieuwenhout, GroenLinks

Andrea Poelstra-Bos, D66

Daan Brandenbarg, SP

Leendert vd Laan, PvhN

Bart Hekkema , PvdD

Hans Moerkerk, Stadspartij 100% Groningen

Steven Bosch, S&SStatus

Ingediend

Voor

Alle overige partijen

Tegen

PVV, VVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie: Weeg kosten beperking CO2 uitstoot mee in prijs!

Lees verder

Motie: Duurzame ruimtelijke plannen

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer