Motie 'Geen Aankoop en/of verplaatsing woon­schepen Diepenring'


1 juli 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2020, besprekende de Voorjaarsbrief,

Constaterende dat:
- De geïnventariseerde opgaven van € 24.033.000 de beschikbare ruimte van € 3.719.000 in het meerjarenbeeld voor 2021 ruim overschrijdt;

- De raad voor 2021 tot een dekkende begroting moet komen en de raad hier overwegingen zal moeten maken in de geïnventariseerde opgaven;

- Naar verwachting de financiële consequenties van de coronacrisis de beschikbare ruimte nog verder naar beneden zal brengen;

- De kosten van de aankoop en/of verplaatsing woonschepen Diepenring incidenteel 575.000€ voor 2021 bedragen.

Overwegende:

- Dat we de ambities voor de binnenstadvisie gezien de beperkte financiële middelen zullen moeten bijstellen;

- er op dit moment andere prioriteiten zijn te stellen dan die van de beleving van water te verbeteren;

- er geen andere directe noodzaak is de woonschepen aan te kopen en/of te verplaatsen;

Verzoekt het college:

- Een lage prioriteit toe te kennen aan ‘Aankoop en/of verplaatsing woonschepen Diepenring’ van de lijst met geïnventariseerde opgaven.

En gaat over tot de orde van de dag!


Kirsten de Wrede / Amrut SijboltsPartij voor de Dieren / Stadspartij


Status

Ingediend

Voor

SP, CDA, PVV, Stadspartij, VVD, StudentenStad

Tegen

GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66, 100%Groningen