Motie 'Next County'


1 juli 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli, besprekende de Voorjaarsbrief.

Constaterende dat:

 • Boeren na de Tweede Wereldoorlog moesten inzetten op schaalvergroting, intensivering, lage prijzen en efficiëntie;
 • de vee-industrie thans één van de grote veroorzakers van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies is;
 • de productie van dierlijke eiwitten veel ruimte en water vraagt en vanuit het oogpunt van het voeden van de wereldbevolking zeer inefficiënt is;
 • er, gerekend in biomassa - gewicht - ongeveer 25 maal zoveel dieren op aarde worden gehouden om op te eten als er nog gewervelde dieren in het wild leven;
 • Het zodoende tijd wordt om van overheidswege de landbouw weer een andere kant op te leiden;
 • De gemeente Groningen 132 landbouwbedrijven heeft, waarvan 32 zich richten op het verbouwen van graan, 2 op tuinbouwgroenten en de overige 98 gericht zijn op veehouderij;
 • Deze laatste categorie, de veehouderij, ongeveer 88% van het totale arsenaal aan landbouwgrond in de gemeente in beslag neemt;

Overwegende dat:

 • we thans met crises te maken hebben, zoals de stikstofcrisis en de Covid-19 crisis, waarvan de consequenties voor mens, dier en economie zo desastreus zijn dat dit om onmiddellijke koersverandering vraagt;
 • er op dit moment gewerkt wordt aan de actualisatie van de omgevingsvisie voor het grondgebied van Haren en Ten Boer;
 • landbouw hierbij één van de belangrijke thema’s is en er wordt nagedacht over de “doorontwikkeling” van deze sector en de wijze waarop de gemeente dit zou moeten faciliteren;
 • dit college in het afgelopen jaar nog de uitbreiding van een grote pluimveehouderij in Woltersum heeft goedgekeurd, waarbij het aantal kippen van 38000 naar 58000 kippen is gegaan;
 • Een bedrijf met meer dan 40.000 stuks pluimvee door Infomill intensief wordt genoemd;

Verzoekt het college

 • Middels een voorbereidingsbesluit de vestiging, uitbreiding en omschakeling naar het intensief houden van dieren op zo kort mogelijke termijn onmogelijk te maken;
 • In gesprek te gaan met bestaande (melk)veehouders om te inventariseren of zij de intensieve bedrijfsvoering zouden willen beëindigen en welke belemmeringen zij hierbij ervaren;
 • Een en ander op te nemen in de plannen voor de omgevingsvisie voor de nieuwe gemeente Groningen, “Next County”

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren)


Status

Ingediend

Voor

SP, StudentenStad

Tegen

alleanderepartijen

Lees onze andere moties

Motie 'Geen Aankoop en/of verplaatsing woonschepen Diepenring'

Lees verder

Amendement 'geen referenda over gemarginaliseerde groepen'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer