Motie: 'Het dier centraal'


26 januari 2022

Motie: Het dier centraal

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 26 januari 2022, besprekende

de Dierennota,

Constaterende dat:

- Dierenwelzijn op kinderboerderijen met het keurmerk “kwaliteitsbewijs Kinderboerderijen

van de Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (vSKBN)” niet maximaal

geborgd is, zoals het college ook erkend heeft; 1

Overwegende dat:

- Juist op een kinderboerderij, de dieren en hun welzijn centraal zouden moeten staan

en dat dit de educatieve functie van kinderboerderijen alleen maar ten goede komt;

Voorts overwegende dat:

- Niet alleen de dieren, maar ook onze mooie groene gemeente en de kinderen die van

de dieren komen genieten, het verdienen dat het welzijn van de dieren zo optimaal

mogelijk wordt nageleefd op onze kinderboerderijen;

Verzoekt het college:

- Het beheer van de gemeentelijke kinderboerderijen in lijn te brengen met het

kinderboerderijenbesluit van 2016; 2

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

1

https://www.partijvoordedieren...

2

https://www.diervriendelijkeki...


Status

Verworpen

Voor

100%Groningen, Stadspartij, StudentenStad

Tegen

alleanderepartijen