Motie: 'Bepaald geen warm bad'


26 januari 2022

Motie: Bepaald geen warm bad

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 26 januari 2022, besprekende

de Dierennota,

Constaterende dat:

- Er op Groninger markten levende kreeften en krabben verkocht worden ter

consumptie;

- De Marktverordening de verkoop van levende kreeften en krabben niet uitsluit;

- Dierenwelzijnsorganisatie ‘1037 Against Animal Cruelty’ op 24 juni 2018 een

onderzoek publiceerde naar het onnodige en excessieve leed van kreeften en

krabben nadat ze gevangen zijn, tot het moment dat ze bij de consument

terechtkomen;

- Markten en winkels geen geschikte locatie zijn om levende kreeften, krabben en

vissen te verkopen, aangezien het onmogelijk is om stress, angst en pijn bij deze

dieren te voorkomen, en gezien de onmogelijkheid tot goede 'huisvesting';

- De gemeente Amsterdam de verkoop van levende kreeften en krabben op markten

per 1 januari 2022 verbiedt “In het belang van dierenwelzijn”.

Overwegende dat:

- Het niet mogelijk is de verkoop van levende kreeften en krabben in winkels te

verbieden, maar wel op de Groningse markten;

- Het verkopen van levende kreeften en krabben voor consumptie nog meer

dierenleed veroorzaakt, doordat zij door leken thuis worden gedood.

Voorts overwegende dat:

- Een landelijk en Europees verbod op zich laat wachten;

- Het verkopen van levende kreeften en krabben voor consumptie niet samengaat met

een diervriendelijk Groningen en verantwoord ondernemen;

- Het verkopen van levende kreeften en krabben voor consumptie niet past in de visie

van de dierennota;

Verzoekt het college:

- Zo spoedig mogelijk een verbod uit te vaardigen op de verkoop van levende kreeften

en krabben op alle Groningse markten en dit te verwerken in relevante

beleidsdocumenten;

- De raad hierover te informeren uiterlijk eind maart 2022.


En gaat over tot de orde van de dag!

Terence van Zoelen

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen