Motie: 'Ruimte om te leven'


26 januari 2022

Samen ingediend met GroenLinks en ChristenUnie.

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 26-01-2022, besprekende bij Moties Vreemd het raadsvoorstel ‘vaststelling omgevingsvisie Levende Ruimte’

Constaterende dat:

- De Omgevingswet gemeenten aangrijpingspunten, mogelijkheden en kansen geeft ter

verbetering van natuur en milieu;

- In de omgevingsvisie de gemeente kan bepalen of bijvoorbeeld uitbreiding van

dierhouderijen wenselijk is, en of het in stand houden van dierhouderijen past binnen het

beleid en de ambities;

- De gemeente in de omgevingsvisie ook uitgangspunten kan bepalen voor nieuwvestiging of

uitbreiding van (intensieve) dierhouderijen en verschillende typen akkerbouw;

Overwegende dat:

- We aan de vooravond staan van de noodzakelijke transitie in de landbouw naar een meer

diervriendelijke, duurzamere en meer circulaire bedrijfsvoering;

- De gemeente sinds de herindeling een meer landelijk karakter heeft gekregen en vele

agrarische bedrijven binnen haar grenzen heeft, maar dit ook in de herijking van de

omgevingsvisie, ‘levende ruimte’, onvoldoende is uitgekristalliseerd;

- Als gevolg van de herindeling de gemeente nu ook verantwoordelijkheid draagt voor beleid

omtrent dierhouderijen en dat dit daarom ook thuishoort bij de uitgangspunten en ambities

in de omgevingsvisie;

- De gemeente in de nieuwe omgevingsvisie enkel de ambitie heeft opgenomen om te komen

tot een gezond en natuurlijk ecosysteem voor alle Groningers, waarvoor de bevordering van

natuurinclusieve en kringlooplandbouw van belang is, maar hiervoor geen concrete

uitgangspunten en beleidsvoornemens benoemt;

Verzoekt het college:

- Te onderzoeken welke handvatten de nieuwe Omgevingswet biedt om nadere regels te

formuleren voor de nieuwvestiging of uitbreiding van (intensieve) dierhouderijen en

akkerbouwbedrijven, bijvoorbeeld in de voorwaarden omtrent de verlening van

omgevingsvergunningen voor concrete projecten of in de omgevingsplannen;

- De raad hierover voor de inwerkingtreding van de nieuwe omgevingsplannen te informeren;


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

VVD, CDA, PVV, 100%Groningen, Stadspartij