Motie: Meer ruimte voor de kleine retail­on­der­nemer


Op initi­atief van de PvdA

6 april 2023

Motie (M 03) meer ruimte voor de kleine retailondernemer

De Raad van de Gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 5 april 2023, besprekend de Economische Agenda 2023-2026,

Constaterende dat:

• Steeds meer kleine retailondernemers – speciaalzaken – de deuren moeten sluiten;

• Het aantal daghorecazaken toeneemt;

• Het bestemmingsplan binnenstad het bij recht in vele gevallen mogelijk maakt allerlei

type ondernemingen onder te brengen in panden in de binnenstad;

Overwegende dat:

• Kleine retailondernemers juist van grote toegevoegde waarde zijn voor onze bruisende binnenstad en een goede mix moet bestaan tussen kleine retailondernemingen en horecazaken;

• Kleine retailers vaak gedwongen worden de deuren te sluiten door stijgende, hoge huurprijzen; en moeten concurreren met daghorecazaken;

• Hogere huren voor daghorecazaken vaak gemakkelijker op te hoesten, mede omdat hier veel ketens tussen zitten en de concurrentie daarmee oneerlijk is;

• Pandeigenaren de huur kunnen verhogen door de geringe leegstand in de binnenstad en de grote vraag naar panden onder daghorecazaken

• De balans tussen kleine retailers en horecazaken in de binnenstad daarmee doorslaat, en het wenselijk is hier grip op te behouden;

Verzoekt het college:

• Ruimtelijk meer regie te voeren over het gebruik van bestemmingen in de binnenstad, en daarvoor zowel het publiekrecht als het privaatrechtelijk te gebruiken;

• Met een voorstel te komen het bestemmingsplan of omgevingsplan voor de binnenstad zo te wijzigen dat bestemmingen die momenteel gebruikt worden voor retail (detailhandel) alleen nog met een binneplanse afwijking gebruikt kunnen worden voor daghoreca;

• Voorwaarden op te nemen om van die afwijkingbevoegdheid gebruik te kunnen maken, waarbij in ieder geval rekening wordt gehouden met de al aanwezige hoeveelheid daghoreca in hetzelfde gebied in de binnenstad, zodat een goede mix behouden blijft, en leegstand wordt voorkomen;

• De raad in de loop van 2023 te informeren over de beoogde uitvoering van deze motie.

En gaat verder tot de orde van de dag.

Namens,

Rico Tjepkema (PvdA),

Bart Hekkema (PvdD),

Jimmy Dijk (SP),

Tim van de Vendel (GL)


Status

Aangenomen

Voor

Alle overige partijen

Tegen

PVV, VVD, Student&Stad, D66, Partij voor het Noorden, Stadspartij 100%, CDA

Lees onze andere moties

Motie : Steun innovaties die dierproeven onnodig maken.

Lees verder

Motie: (Naar) een gemeentelijk deelvoertuigenbedrijf

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer