Motie : Steun inno­vaties die dier­proeven onnodig maken.


6 april 2023

Motie : Steun innovaties die dierproeven onnodig maken.

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 5 April 2023 te Groningen, voor de bespreking van de Economische agenda 2023-2026 `Met energie naar de toekomst – voor een groene

en eerlijke economie`.

Constaterende dat:

- Groningen de proeftuin is voor zorginnovaties bij het Universitair Medisch Centrum Groningen en het topklinisch Martini Ziekenhuis. De focus in de gezondheid inmiddels meer ligt op voorkomen dan genezen en er door corona een duidelijke behoefte is ontstaan om medicijnen lokaal en duurzaam te ontwikkelen en produceren; (1)

- Groningen tot de top behoort van innovatieve regio’s in Europa en een voorbeeldrol heeft voor de regio Noord-Nederland door de aanwezigheid van onderzoeks- en innovatieketens en innovatieve bedrijvigheid die aansluiten bij de grote transities op het gebied van gezondheid (van zorg naar positieve gezondheid); (2)

- De Nederlandse overheid in 2017 het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) startte met als ambitie dat Nederland voorloper wordt in de ontwikkeling van proefdiervrije innovaties door onderzoek naar de veiligheid van medicijnen en chemicaliën veiliger te maken, zónder daarvoor proefdieren te gebruiken; (3)

- De Universiteiten van Nederland (UNL) en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU een streefbeeld opstelden voor proefdiervrije innovatie in universitair onderwijs en postacademische nascholing. Ze willen hiermee proefdiergebruik reduceren met behoud of toename van de onderwijskwaliteit en bewustwording van dier-ethische dilemma’s; (4)


Overwegende dat:

- In de economische agenda gesproken wordt van verschillende rollen, namelijk aanjagen, verbinden en profileren;

- Proefdiervrije innovaties passen binnen de visie van Groningen als proeftuin voorzorginnovaties waarbij de partners binnen de economische agenda samen met de gemeente een belangrijke rol kunnen vervullen;

- We in Groningen erkennen dat dieren net als mensen bewustzijn ervaren en op complexe manieren met elkaar communiceren, relaties aangaan en gemeenschappen vormen, en proefdieren dit recht wordt ontnomen;

- Gezond ouder worden (Healthy Ageing) en een duurzame samenleving (Sustainable Society) kernthema’s zijn binnen de economische agenda waarbij voor veel onderzoeksprogramma’s dierproeven gebruikelijk zijn.(5)


Verzoekt het college:

- Innovaties, die dierproefvrij kunnen, te prefereren boven innovaties waarbij proefdieren gebruikt worden;

- Bij alle partners in de uitvoering van de economische agenda onder de aandacht te brengen aan de basisbeginselen van dierenwelzijn tegemoet te komen en bij de ontwikkeling van

innovaties hierin voorop te lopen;

- Bij het afstemmen van regionale digitaliseringsagenda’s de samenwerking te versterken in de lobby richting Haagse en Europese (stimulerings-) fondsen met betrekking tot de transitie

proefdiervrije innovaties.


En gaat over tot de orde van de dag!

Terence van Zoelen Partij voor de Dieren

Tom Rustebiel D66

Dennis Ram PVV

Evelien Bernabela Partij voor het Noorden

Tim van de Vendel GroenLinks

1 Economische Agenda 2023-2026, Pagina 17/18

2 Economische Agenda 2023-2026, Pagina 9

3 https://www.transitieproefdier...

4 Voortgangsrapportage 2022 Programma Transitie Proefdiervrije innovatie 3.5 pagina 6.

https://www.tweedekamer.nl/kam...

5 https://proefdierjaarverslagru...


Status

Aangenomen

Voor

allepartijeninderaad

Tegen