Motie: Naschoolse opvang ook voor leer­lingen van de Wingerd


Op initi­atief van CDA

6 april 2023

Motie : Naschoolse opvang ook voor leerlingen van de Wingerd

De Raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 5 april 2023;


Constaterende dat:

- Er op dit moment geen naschoolse opvang is op de Wingerd;

- Zowel de school als ouders aangeven hier behoeften aan te hebben en ze er van uit gingen dat dit in oktober 2022 zou starten;

- Het college heeft aangegeven dat er hard gewerkt wordt aan een structurele oplossing, te starten na de zomer, maar het nog onzeker is of dat ook wordt gehaald;

- Het college heeft besloten de indicaties voor leerlingen van de Mytylschool en de van Lieflandschool die gebruik maken van de naschoolse opvang tot de zomervakantie te verlengen;

Overwegende dat:

- Kinderen en ouders van verschillende scholen, ook speciaal onderwijs, zo veel mogelijk gelijke kansen moeten krijgen, ook op het gebied van naschoolse opvang;

- Het voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen goed is dat ze op school kunnen blijven en met andere kinderen kunnen spelen;

- De plannen voor naschoolse opvang op De Wingerd al klaar liggen en er daardoor Na een besluit van de raad snel gestart kan worden met de naschoolse opvang;

- Ouders in de problemen komen met andere werkzaamheden, doordat deze groep kinderen geen gebruik kan maken van reguliere opvang;

- De wet niets regelt voor naschoolse opvang bij het speciaal onderwijs en dit geen jeugdhulp product is;

- Het college op 31 maart 2023 de mogelijke scenario’s en daarbij behorende risico’s uiteen heeft gezet;


Verzoekt het college:

- In samenwerking met De Wingerd met een tussentijdse oplossing te komen voor naschoolse

opvang op De Wingerd op basis van collectieve financiering;

- Hiervoor €25.000 beschikbaar te stellen uit de algemene middelen;

- Uiterlijk voor de zomervakantie aan te geven of er na de zomervakantie gestart kan worden met een structurele oplossing


en gaat over tot de orde van de dag.

Jalt de Haan, CDA

Mirjam Gietema, D66

Peter Rebergen, CU

Jimmy Dijk, SP

Justine Jones, GroenLinks

Rozemarijn Gierkink, PvdA

Evelien Bernabela, PvhN

Dennis Ram, PVV

Janette Bosma, PvdD

Daan Swets, S&S

Yaneth Menger, Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

allepartijeninderaad

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Steun het zelfbeschikkingsrecht, steun de transgenderwet.

Lees verder

Motie : Steun innovaties die dierproeven onnodig maken.

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer