Motie: Steun het zelf­be­schik­kings­recht, steun de trans­gen­derwet.


5 april 2023

Motie: Steun het zelfbeschikkingsrecht, steun de transgenderwet.

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 5 april 2023

Constaterende dat:

Groningen zich als regenbooggemeente vanaf 2008 actief inzet voor de acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTQIA+).

Dat bijna alle raadsfracties van de gemeente Groningen recentelijk het regenboogakkoord hebben ondertekend en de gemeente Groningen voorloper wil blijven op het gebied van gelijke rechten, inclusie en acceptatie van LHBTQIA+;

er op 17 april 2023 in de Tweede Kamer wordt gestemd over de wijziging van Transgenderwet die recht doet aan zelfbeschikking van trans, intersekse en non-binaire personen;

persoonlijke vrijheid en het recht op zelfbeschikking mensenrechten zijn en dus
partijoverstijgend zijn;

het college en de raad van Amsterdam en de Provinciale Staten van Noord-Holland onlangs
steun hebben uitgesproken voor de wijziging van de Transgenderwet en ook de Tweede
Kamer opriepen deze wet te steunen;

Transgender personen in Nederland veel te maken krijgen met geweld. Ze voelen zich twee keer zo vaak onveilig als gemiddeld, worden zeven keer zo vaak mishandeld of daarmee bedreigd, en zijn tien keer zo vaak slachtoffer van cyberpesten. [1] Van de transgender jongeren die ‘uit de kast’ zijn en naar school gaan, geeft bijna de helft (43%) aan slachtoffer te zijn van verbaal geweld, en één op de vijf slachtoffer van grof lichamelijk geweld. [2]

Overwegende dat:

het van groot belang is om het zelfbeschikkingsrecht van alle inwoners van de Gemeente
Groningen zo goed mogelijk te waarborgen;

het belangrijk is om actief uit te dragen dat we achter de LHBTQIA+-gemeenschap staan aangezien onze gemeente voorloper op het gebied van inclusie wil zijn.

Trans- en non-binaire personen te maken hebben met bovengemiddeld veel
discriminatie en geweld en zij niet het slachtoffer moeten worden van desinformatie of foutieve berichtgeving. En daarom erkenning voor hun zijn van belang is voor de (mentale) gezondheid van trans en non-binaire personen;

het belangrijk is ons in te zetten tegen alle vormen van discriminatie;

iedereen ongeacht hun gender, geslacht, geaardheid, religie, achtergrond, inkomensniveau of klasse thuis hoort in onze gemeente en wij willen dat Groningers met wederzijds begrip en respect voor elkaar samenleven.

Verzoekt het college:

om voorafgaand aan de stemming in de Tweede Kamer op 17 april 2023, de publiekelijke steun van de Gemeente Groningen voor het recht op zelfbeschikking van de trans personen, intersekse personen en non-binaire personen, en voor de wijziging van de Transgenderwet aan de Tweede Kamer over te brengen.


En gaat over tot de orde van de dag.

Wesley Pechler, Partij voor de Dieren

Justine Jones, GroenLinks

Evelien Bernabela, Partij voor het Noorden

Els van der Weele, Partij van de Arbeid

Jim Lo-A-Njoe, D66

Karoline de Groot, Student & Stad

-VVD en Stadspartij 100% Groningen hebben zich onthouden van stemming.-

[1] Oosterhout, E. van (2019). Overal op je hoede: geweld tegen transgender personen in Nederland. Amsterdam: Transgender Netwerk Nederland.

[2] Scholte, R., Nelen, W., Wit, W. De & Kroes, G. (2016). Sociale veiligheid in en rond scholen. Nijmegen: Praktikon


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, GroenLinks, Partij voor het Noorden, PvdD, D66, Student&Stad

Tegen

SP, CU, PVV, CDA