Motie: Tweede brug over Verbin­dings­kanaal


8 maart 2023

Motie: Tweede brug over Verbindingskanaal

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 8 maart 2023 besprekende het raadsvoorstel ‘Strategische Agenda Stationsgebied’,

constaterende dat:

• De werkzaamheden in de Spoorzone zullen leiden tot een nieuwe Noord-Zuid verbinding voor fietsers als gevolg van de bouw van de gemeentelijke fietstunnel onder de sporen en het hoofdstation door;

• Die Noord-Zuidverbinding voor fietsers komende vanuit het zuiden van de stad uitmondt bij het stadsbalkon - of in het groen als het voorplein heringericht gaat worden - aan de noordzijde van het hoofdstation, maar waar nog geen duidelijke vervolgroutes richting de binnenstad gepland zijn

• Het college in de Strategische Agenda Stationsgebied voorstelt om verkeersonderzoek te doen voor het Noordelijke gedeelte van de Spoorzone; overwegende dat:

• De route over de Werkmanbrug en vervolgens door de Folkingestraat een geliefde route voor fietsers en voetgangers is geworden waar het bij tijd en wijle erg druk is en dat de kans bestaat dat bij ongewijzigde situatie dat alleen maar meer wordt bij gereedkomen van de fietstunnel;

• Het college in de Strategische Agenda Stationsgebied er vanuit gaat dat de routes via Emmabrug en Herebrug voor fietsers enorm zullen verbeteren als gevolg van de knip en herinrichting van de stationsweg;

• Via die routes delen van de binnenstad toch minder bereikbaar zijn voor fietsers en daarom een route daar tussen, zoals nu langs Werkmanbrug en Folkingestraat, belangrijk blijft;

• Het gebied aan de vooravond staat van een grootscheepse aanpak, waardoor dit het moment is om te bezien of een extra brug, of een verbreding van de bestaande Werkmanbrug mogelijk zou zijn, haalbaar is, en tegen welke kosten en met voor- en welke nadelen;

• Onder andere een alternatieve route het onderzoeken waard is van de fietstunnel, langs het museum over een nieuwe brug, door de Phebenstraat en de Pelsterstraat naar de Vismarkt;

spreekt uit:

• Dat het wenselijk is zo veel mogelijk goede fiets- en looproutes te hebben van hoofdstation naar de binnenstad, eventueel met een nieuwe brug, waarbij alle bestaande routes voor zowel voetgangers en fietsers opengesteld blijven;

verzoekt het college;

• Onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een nieuwe brug over het verbindingskanaal langs het Groninger Museum, of langs de bestaande Werkmanbrug met in acht neming vanbovenstaande;

• De voordelen en nadelen en kosten, kansen en uitdagingen daarin mee te nemen;

• En de gemeenteraad van de uitkomsten op de hoogte te stellen alvorens vervolgstappen te zetten bij de visievorming en planvorming voor de Noordzijde van de Spoorzone;


en gaat over tot de orde van de dag.

Benni Leemhuis GroenLinks

Tom Rustebiel D66

Karoline de Groot Student en Stad

Rico Tjepkema PvdA

Wesley Pechler PvdD

Leendert van der Laan PvhN

Jimmy Dijk SP

Hans Moerkerk Stadspartij 100% voor Groningen


Status

Aangenomen

Voor

Alle overige partijen

Tegen

PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie: Participatie bij ruimtelijke plannen

Lees verder

Motie: Steun het zelfbeschikkingsrecht, steun de transgenderwet.

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer