Motie: Parti­ci­patie bij ruim­te­lijke plannen


8 maart 2023

Motie: Participatie bij ruimtelijke plannen

De raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 8 maart ter bespreking van het raadsbesluit inzake Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, gehoord de beraadslaging in de commissie van 22 februari jl.

Constaterend:

• dat het Platform cultureel Erfgoed Groningen na de commissiebespreking opnieuw aandacht vraagt voor inwonerparticipatie rondom ruimtelijke plannen;

Overwegend:

• dat het college de verordening bedoelt om te ervaren hoe de commissie ruimtelijke kwaliteit het beste zijn rol kan spelen in besluitvorming zoals die na invoering van de omgevingswet gaat verlopen;

• dat daartoe de commissie al in het Informeel VoorOverleg (IVO) een rol wordt toebedacht en niet alleen in de toetsende fase;

• dat inwonerparticipatie eveneens in de fase voorafgaand aan de finale toetsing geacht wordt te zijn gerealiseerd;

• dat kaders hiervoor nog ontwikkeling zijn, voortbordurend op de raadssessie van 1 december 2021 over de resultaten van de pilot Selwerd Paddepoel Tuinwijk;

• dat de adviesrol van de gemeenteraad in het kader van de omgevingswet nog niet is besproken;

• dat een heldere rol van inwoners, maatschappelijke organisaties en raad bij besluitvorming van de omgevingswet cruciaal is;


Besluit het college te verzoeken:

1. eveneens expliciet en gestructureerd ervaring op te doen met het betrekken van van inwoners en maatschappelijke organisaties bij ruimtelijke plannen in de fase voorgaand aan formele toetsing;

2. deze ervaring met de raad te delen en (vervolgens) inhoudelijke kaders daarvoor uit te werken en voor te leggen aan de raad;

3. de raad op korte termijn voorstellen te doen over de rol van de raad bij besluitvorming over ruimtelijke plannen in het kader van de omgevingswet;


en gaat over tot de orde van de dag.

GroenLinks/Hans Sietsma

Stadspartij 100% voor Groningen/ Amrut Sijbolts

Partij voor het Noorden / Leendert van der Laan

Partij voor de Dieren / Bart Hekkema


Status

Aangenomen

Voor

allepartijenraad

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Duurzame ruimtelijke plannen

Lees verder

Motie: Tweede brug over Verbindingskanaal

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer