Motie "Raads­on­derzoek oorzaken vertraging en finan­ciële tekorten zuide­lijke ringweg"


18 november 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 18 november 2020 besprekende de gang van zaken rond de aanleg van de zuidelijke ringweg

Constaterende dat:

- De gemeente, de provincie en het rijk jarenlang werken aan de renovatie van de zuidelijke ringweg;

- De aanleg van de Zuidelijke Ringweg is gegund aan Combinatie Herepoort door de opdracht gever bestaande uit Rijkswaterstaat, de Provincie Groningen en de gemeente Groningen;

- De afgesproken kosten voor de aannemer 338 miljoen bedroegen en de werkzaamheden zouden worden afgerond in 2022. Een forse post “onvoorzien” was voor handen;

- Op 08/11/2017 bleek dat binnen het aannemersbudget de realisatie van drie optimalisaties konden worden uitgevoerd. Later werd de aanleg van een fietstunnel ter hoogte van de Papiermolen tegen meerkosten toegevoegd;

- In de zomer van 2018 problemen in de aanleg een aanvang namen: wegzakken Helperzoomtunnel, verzakkingen in het wegdek, geen zomerstremming en een vertraging in de opleverdatum met drie jaar (begin 2025);

- Tegelijkertijd forse samenwerkingsproblemen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer naar buiten waarna de commissie Hertogh aan de slag ging om tot een werkbaar geheel te komen;

- De aanbevelingen van de commissie op 20/03/2019 bekend werden gemaakt waarbij een regeling over de verantwoordelijkheid voor de financiële gevolgen van de vertraging naar voren werd geschoven. Eind 2019 moest daar een regeling voor getroffen zijn;

- In juli 2020 een raamovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtgever werd aangekondigd waarbinnen de financiële problematiek (naar verluid honderden miljoenen) zou worden opgelost. November 2020 is dit laatste nog steeds niet het geval;

- De aannemer op 13/11/ 2020 een deel van de werkzaamheden heeft stilgelegd hangende de oplossing van de financieel problematiek;

- Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor de directievoering en de provincie voor de financiën.

Overwegende dat:

- De gemeente Groningen, omwonenden en weggebruikers de dupe zijn van de vertraging van drie jaar en er alle belang bij hebben dat de werkzaamheden -ondanks de vertraging- ongestoord voortgang vinden;

- De financiële tekorten mogelijk ten koste gaan van infrastructurele mobiliteitsprojecten in de provincie waar ook inwoners van de gemeente Groningen baat bij hebben;

- In de media regelmatig aandacht wordt besteed aan de falende onderdelen van het project:

- Er beroering en onbegrip bestaat onder inwoners van de gemeente over de gang van zaken;

- De raad het van belang acht zich te verantwoorden naar de inwoners van de gemeente Groningen omtrent de gang van zaken in verleden en heden en een perspectief te bieden voor de toekomst;

- Onderdeel van die verantwoording is een heldere verklaring te hebben omtrent de gang van zaken in de aanleg van de zuidelijke ring;

- Een onderzoek helderheid moet verschaffen in welke mate Rijkswaterstaat als directievoerder/opdrachtgever (mede) verantwoordelijk is voor het ontstaan van de tekorten;

- In de Provinciale Staten van Groningen wordt overwogen een onderzoek uit te voeren naar de gang van zaken rond de Zuidelijke Ring.

Besluit:

- De griffier te verzoeken om de raad te adviseren over een planning, mogelijkheden, voor- en nadelen en de meest geëigende vorm van een onderzoek onder begeleiding van de raad;

- Het presidium te verzoeken een commissie bestaande uit raadsleden te benoemen die met inachtneming van het bovenstaande in januari 2021 een voorstel doet voor een inhoudelijke onderzoeksopzet en de samenstelling van een eventuele uitvoeringscommissie;

- Te onderzoeken of een raadsonderzoek gecombineerd kan worden met een mogelijk vergelijkbaar onderzoek door de Provinciale Staten van Groningen.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen