Motie “Uitbreiding Repair­cafés Groningen


9 november 2022

Motie “Uitbreiding Repaircafés Groningen”

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 9 november 2022, besprekende de gemeentebegroting 2023

Constaterende dat:

 In het coalitieakkoord is opgenomen dat deze coalitie repaircafés wil stimuleren;

 Reparatie volgens de R-ladder1 één van de manieren is om circulair te worden

 Er in de gemeente 7 repaircafés zijn

Overwegende dat:

 Uit de reparatiezaterdag op 29 oktober jl. bleek dat er veel belangstelling is voor reparatie;

 Reparatie van elektrische apparaten binnen de eigen invloedsfeer ligt als de mogelijkheden daarvoor aanwezig zijn;

 Repaircafés daarvoor een laagdrempelige voorziening kunnen zijn;

 Repaircafés daarnaast een sociale functie hebben voor zowel inwoners als vrijwilligers;

 Naast de huidige vorm van repaircafés ook andere vormen mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld een algemene voorziening of re-integratievoorziening;

 Het repaircafe daarmee nog nadrukkelijker een sociale functie kan vervullen;

Verzoekt het college:

 Reparatie als vast onderdeel op te nemen in Duurzaam Groningen en hieraan specifiek aandacht te besteden;

 Te bekijken op welke mogelijkheden het uitbreiden van repaircafés kan worden vormgegeven, zowel in aantal als in functie, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden spullen of kleding te ruilen;

 Daarbij ook de mogelijkheid van het vormen van algemene- of re-integratie voorzieningen in samenwerking met DMO en Gebiedsteams nadrukkelijk mee te nemen;

 De raad hierover te informeren voor de volgende begrotingsvergadering.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Rebergen,ChristenUnie

Wesley Pechler, Partij voor de Dieren

Lo-A-Njoe, D66

Leendert van der Laan, Partij voor het Noorden


Status

Aangenomen

Voor

Alle overige partijen

Tegen

PVV, VVD