Motie “Uitbreiding Repair­cafés Groningen


9 november 2022

Motie “Uitbreiding Repaircafés Groningen”

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 9 november 2022, besprekende de gemeentebegroting 2023

Constaterende dat:

 In het coalitieakkoord is opgenomen dat deze coalitie repaircafés wil stimuleren;

 Reparatie volgens de R-ladder1 één van de manieren is om circulair te worden

 Er in de gemeente 7 repaircafés zijn

Overwegende dat:

 Uit de reparatiezaterdag op 29 oktober jl. bleek dat er veel belangstelling is voor reparatie;

 Reparatie van elektrische apparaten binnen de eigen invloedsfeer ligt als de mogelijkheden daarvoor aanwezig zijn;

 Repaircafés daarvoor een laagdrempelige voorziening kunnen zijn;

 Repaircafés daarnaast een sociale functie hebben voor zowel inwoners als vrijwilligers;

 Naast de huidige vorm van repaircafés ook andere vormen mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld een algemene voorziening of re-integratievoorziening;

 Het repaircafe daarmee nog nadrukkelijker een sociale functie kan vervullen;

Verzoekt het college:

 Reparatie als vast onderdeel op te nemen in Duurzaam Groningen en hieraan specifiek aandacht te besteden;

 Te bekijken op welke mogelijkheden het uitbreiden van repaircafés kan worden vormgegeven, zowel in aantal als in functie, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden spullen of kleding te ruilen;

 Daarbij ook de mogelijkheid van het vormen van algemene- of re-integratie voorzieningen in samenwerking met DMO en Gebiedsteams nadrukkelijk mee te nemen;

 De raad hierover te informeren voor de volgende begrotingsvergadering.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Rebergen,ChristenUnie

Wesley Pechler, Partij voor de Dieren

Lo-A-Njoe, D66

Leendert van der Laan, Partij voor het Noorden


Status

Aangenomen

Voor

Alle overige partijen

Tegen

PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie “Maak de weg naar volledig circulair afvalbeleid concreet”

Lees verder

Motie : Een Groningse LHBTQIA+ monitor

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer