Motie “Visie gemeen­teraad bij Lokaal plan van aanpak”


20 december 2023

Motie (M 12) “Visie gemeenteraad bij Lokaal plan van aanpak”

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 20 december 2023

besprekende het raadsvoorstel “Lokaal plan van aanpak versterkingsopgave gemeente

Groningen”

Constaterende dat:

· de gemeenteraad het Lokaal plan van aanpak vaststelt, terwijl dat nu al niet meer

actueel is;

· de informatie vanuit de NCG te laat is gekomen om mee te nemen in het LPA,

hoewel al langer te verwachten viel dat de eigen (NCG) streefgetallen niet gehaald

zouden worden;

Overwegende dat:

· De gemeenteraad het plan wel moet vaststellen, omdat voor onze inwoners van

belang is dat de versterking geen verdere vertraging oploopt;

· De gemeenteraad hierover ongemak ervaart;

Spreekt uit:

Dat op papier het lokaal plan van aanpak duidelijk is, er wordt gewerkt aan versterking. In de

praktijk komen helaas te veel verhalen tot ons waar zaken niet goed gaan. Mensen moeten

(te) lang wachten op hun versterkingsadvies, er zijn niet uitlegbare verschillen, planningen

worden niet gehaald en er wordt niet altijd goed rekening gehouden met het grote plaatje.

Ook de communicatie laat te wensen over, zowel over de persoonlijke situatie als over de

(directe) omgeving.

Wij staan als gemeenteraad nadrukkelijk achter de nieuwe richtlijnen die voortgekomen zijn

uit de parlementaire enquête: het moet milder, makkelijker en menselijker.

En verzoekt het college:

· aan te dringen bij het NCG om tijdig informatie te delen;

· uiterlijk 1 juni aan de raad een, conform de omstandigheden, geactualiseerde versie

van het LPA 2024 ter besluitvorming voor te leggen.

Rik Heiner VVD Groningen Terence van Zoelen Partij voor de Dieren

Peter Rebergen ChristenUnie Justine Jones GroenLinks

Leendert van der Laan PvhN Jurrie Huisman SP

Mariska Sloot Stadspartij 100% voor Groningen Tom Rustebiel D66

Mirte Goodijk Student & Stad Etkin Armut CDA

Rita Pestman PvdA Kelly Blauw PVV


Status

Aangenomen

Voor

Alle partijen in de raad

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Effectief Meldpunt Overlast en Zorg

Lees verder

Motie: Oproep over aanhoudende situatie Ter Apel

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer