Motie 'Wierden 2.0 - Pron­k­je­wailen niet alleen in Stad, maar ook in Ommeland'


11 september 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 9 september, besprekende het Groenplan,

Constaterende dat:

- de voormalige gemeente Groningen een aantal groene “kroonjuwelen” kent met een beschermde status, zoals het Noorderplantsoen en de Prinsentuin;

- deze in het Groenplan gedefinieerd worden als bijzondere locaties in de voormalige gemeente Groningen, waar cultuurhistorische en ecologische waarden samen leiden tot hoge omgevingskwaliteit;

- de nieuwe gemeente geen kroonjuwelen heeft benoemd in het voormalige Ten Boer en Haren en in het groenplan slechts de Hortus worden genoemd, de begraafplaats en enkele tuinen in Haren, die een monumentale status hebben;

Overwegende dat:

- het voormalige Ten Boer en Haren vast en zeker meer plekken hebben die bescherming kunnen gebruiken;

- dat in de publieke erfgoed-enquête, die in 2017 in de oude gemeente Groningen werd gehouden, opvallend veel groene plekken naar voren werden gebracht;

- dat ook hier weer uit kon worden geconcludeerd dat groen erg belangrijk is voor inwoners;

Voorts overwegende dat:

- een dergelijke enquête, volgens het Groenplan, voor Haren en Ten Boer ook een basis zou kunnen leggen voor participatie-projecten, maar dat dit verder niet wordt uitgewerkt;

- dat bescherming voor groen ook in de nieuwe gemeente Groningen erg belangrijk is, zoals in de reactie op het Groenplan van de Natuur- en Milieufederatie Groningen helder staat omschreven: “Het concept van de compacte stad in combinatie met de groeiambities en de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie is natuurlijk een bedreiging van het groen in en rond de stad.”

- dat niet alleen Stad, maar ook de Ommelanden recht hebben op eigen “kroonjuwelen”

Verzoekt het college;

- een soortgelijke publieke erfgoedenquête af te nemen in Haren en Ten Boer, en hierbij inwoners ook nadrukkelijk te vragen naar hun lokale groene kroonjuwelen,

- de resultaten hiervan te rapporteren aan de raad,

- de resultaten op het gebied van groen mee te nemen in het uitvoeringsprogramma van het Groenplan, zoals dat ook voor de voormalige gemeente Groningen is gedaan,

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede/ René Stayen

Partij voor de Dieren/ Stadspartij

Ingetrokken wegens toezegging wethouder


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen