Amen­dement 'Het leven begint bij 40'


10 september 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 9 september 2020, besprekende het raadsvoorstel “Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG) 2021 (raadsvoorstel 16 juni 2020) 266100-2020”,

Constaterende dat:

● Onder “Afdeling 3: Het Bewaren van Houtopstanden” bij “Artikel 4.8: Begripsomschrijvingen” onder “1d. Monumentale houtopstanden” de volgende voorwaarden worden genoemd voor een classificatie als monumentale houtopstand:

“Basisvoorwaarden

- 50 jaar of ouder;

- Redelijke conditie; minimaal 10 à 15 jaar nog te leven;

- Karakteristiek (moet er uitzien zoals door natuurlijke groeien en snoeiwijze is ontstaan).”

● Er 25.999 gemeentelijke bomen in het gemeentelijk beheersysteem staan geregistreerd van 50 jaar of ouder,

● Er 56.126 gemeentelijke bomen in het gemeentelijk beheersysteem staan geregistreerd van 40 jaar of ouder,

Overwegende dat:

● Een verlaging van de leeftijdsgrens die geldt als basisvoorwaarde voor het toekennen van monumentaliteit aan een boom of houtopstand de mogelijkheid biedt om tot 30.000 extra gemeentelijke bomen monumentaliteit toe te kennen en een onbekend aantal particuliere bomen, afhankelijk van de mate waarin wordt voldaan aan de overige basis- of specifieke voorwaarden voor monumentaliteit,

● Deze bomen daardoor aanvullende bescherming genieten en het voor projectontwikkelaars financieel minder aantrekkelijk wordt om deze bomen te kappen,

● Het daarmee aantrekkelijker wordt om bij bouwprojecten om bestaand groen heen te werken, wat gunstig is voor de biodiversiteit, CO2-afvang, en in het tegengaan van hittestress en droogte,

● Er bij kap van deze bomen zonder herplant een hoger bedrag wordt gestort in het Groencompensatiefonds, wat verdere vergroening van onze gemeente makkelijker maakt,

Besluit:

● De basisvoorwaarde “- 50 jaar of ouder;” te vervangen door “-40 jaar of ouder” in “Afdeling 3, Artikel 4.8, 1d.” van de APVG.

En gaat over tot de orde van de dag.

Wesley Pechler

Partij voor de Dieren

Lees de woordvoering hier!


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, StudentenStad, Stadspartij

Tegen

D66, GroenLinks, ChristenUnie, CDA, PvdA, 100%Groningen

Lees onze andere moties

Motie 'Duurzaam terrasbeleid'

Lees verder

Motie 'Wierden 2.0 - Pronkjewailen niet alleen in Stad, maar ook in Ommeland'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer