Woord­voe­ringen gemeen­te­raads­ver­ga­dering, 09-09-2020


10 september 2020

8b. Woordvoering APV (Door Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter. Bij de APV dienen wij twee amendementen in en één motie, die ik nu zal toelichten.

Het eerste amendement, Geen Overbodige Regels, gaat over het schrappen van de basisvoorwaarde “karakteristiek” voor het toekennen van monumentaliteit. Zoals “karakteristiek” nu staat geformuleerd in de APVG voldoet elke boom daaraan en heeft het geen toegevoegde waarde. Om de APV voor iedereen zo transparant en duidelijk mogelijk te houden stellen we daarom voor om dit te schrappen.

Het tweede amendement stelt voor om de leeftijdsgrens voor monumentaliteit te verlagen van 50 naar 40 jaar. Afhankelijk van de andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan qua monumentaliteit, zou dit betekenen dat mogelijk tot 30.000 extra gemeentelijke bomen worden aangemerkt als monumentaal, afhankelijk van de mate waarin ze voldoen aan de overige voorwaarden. De betere bescherming van volwassen bomen is voor projectontwikkelaars een extra prikkel om om bestaand groen heen te werken met hun bouwplannen. Lukt dat niet, dan betekent het een hoger bedrag in het groencompensatiefonds, en dus een eerlijkere prijs voor het verwijderen van groen. Ook worden BEA’s voor monumentale bomen door het college vastgesteld en komen ze daarmee langs de raad, waarmee wij als hoogste orgaan meer grip krijgen op de kap van volwassen, volgroeide bomen, met alles wat ze doen voor de biodiversiteit en het klimaat, en tegen droogte en hittestress.

Voorzitter, afgelopen weekend stonden de gasbranders op de Vismarkt met een buitentemperatuur van 15 graden alweer de aarde nog verder op te warmen met fossiele energie. Dit terwijl er met windschermen, dekentjes, of zelfs verwarmde elektrische kussens veel duurzamere opties mogelijk zijn. Terrasverwarmers expliciet verbieden in de APVG is juridisch nog niet mogelijk, dus vandaar deze motie die voorstelt hierover regels op te nemen in de beleidsregels voor horecaterrassen, en onderzoek te doen naar andere mogelijkheden voor juridische aanscherping. Voor deze winter zal dat nog geen concrete veranderingen opleveren, maar hopelijk zal het voor horecaondernemers in ieder geval aanleiding zijn om in afwachting van de resultaten voorlopig geen nieuwe terrasverwarmers aan te schaffen. Dankuwel.

Amendement 'Geen overbodige regels'

Amendement 'Het leven begint bij 40'

DIFTAR (Door Kirsten de Wrede)

1. De hoeveelheid plastic afval die de afgelopen 65 jaar in de Atlantische Oceaan is gekomen schatten onderzoekers tussen de 17- en 47 miljoen ton. Jaarlijks eten vissen zo’n 12 tot 24 miljoen kilo plastic. Vissen worden weer opgegeten door andere vissen, zeezoogdieren en zeevogels. Hierdoor gaan elk jaar 100.000 zeezoogdieren en 1 miljoen zeevogels dood. Veel plastic in de zee komt van visserij en de aquacultuur, maar het meeste komt van land.

2. Uiteraard wil de Partij voor de Dieren dat de verpakkingsindustrie wordt aangepakt. Wij willen een verbod op wegwerpplastics en statiegeld op blikjes. Daarvoor doen wij ons uiterste best in de tweede kamer. Wij zijn echter van mening dat de problemen mbt dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat zo groot zijn, dat we op alle mogelijke manieren moeten proberen om de hoeveelheid restafval te verminderen, niet alleen aan de zijde van de producenten, ook aan de zijde van de consument.

3. En de gemiddelde hoeveelheid restafval in gemeenten met diftar is 121 kilogram per inwoner. Zij doen het hiermee 44 procent beter dan inwoners van gemeenten zonder dit systeem die gemiddeld 217 kilogram restafval per jaar produceren (Benchmark Huishoudelijk Afval, 2017). Die financiële prikkel is blijkbaar wel nodig. En dat is dan ook het argument dat wij zouden willen gebruiken tegen degenen die diftar afdoen als “end of pipe” oplossing, het particulariseren van het probleem. Door te focussen op de consument, zou je het systeem niet veranderen. Wij zijn het daarmee niet eens. Je kunt allebei doen. Dat campagnes als een beter milieu begint bij jezelf, geen zoden aan de dijk zetten, is niet zo vreemd. Het is ondertussen wel duidelijk dat mensen klimaat en milieu een warm hart toedragen, maar niet als het hen in hun eigen portemonnee treft. Bovendien is voor de meeste mensen het klimaatprobleem te complex en abstract om de koppeling hiervan naar hun eigen leven te maken. Bij het boeken van een vlucht is er slechts één op de vierhonderd mensen die wat extra’s overmaakt voor het compenseren van de emissies. Burgers zijn best in staat hun gedrag te veranderen Maar het gevaar moet wel groot genoeg zijn, zoals corona, of er moet een andere prikkel zijn, zoals een financiële. Denk aan de stappen die we hebben gezet op het gebied van roken, of het aan banden leggen van plastic tasjes. Diftar blijkt effectief om de hoeveelheid restafval te verlagen en afvalscheiding te verhogen Met diftar zouden consumenten getriggerd kunnen worden producten met minder verpakkingsmateriaal te kopen en dit zou ook weer van invloed kunnen zijn op de producent.

4. De afvalstoffenheffing die de burger betaalt, is bedoeld om de verwerkingskosten te dekken, Diftar of niet. En die gaat flink stijgen, omdat het rijk de belasting op het verbranden van afval flink omhoog heeft gegooid en misschien nog wel meer omhoog gooit.. Dat betekent dus met diftar ook een stuk minder verbrandingskosten voor de gemeente en minder afvalstoffenheffing en dat de kosten voor iedereen lager zijn dan zonder diftar.

5. Tot slot. Als ik tegen milieubewuste vrienden zeg, dat ze misschien es wat minder moeten vliegen en vlees eten, zeggen ze ja, wat doen wij er nu toe, er zijn gewoon veel te veel mensen. En leggen het probleem daarmee naast hun bord. Zoals Ilja Leonard Pheiffer het zo mooi zei in Zomergasten, de toeristen, dat zijn altijd de anderen. Zo ook hier. De vervuilers, dat zijn altijd de anderen. De industrie, de overbevolking. Maar wij dragen allemaal verantwoordelijkheid. Individuen zijn voor de PvdD geen rationele wezens, die uitstekende keuzes kunnen maken in een transparante markt. Voor ons is de samenleving het uitgangspunt, niet de markt of het individu, maar die wordt wel gevormd door individuen die voortdurend met elkaar in gesprek zijn en elkaar beïnvloeden. Die individuen kunnen gelukkig meestal ook nadenken en hun gedrag veranderen. Daar mag je van uitgaan, dat móet je zelfs. Niet voor niets is participatie zo’n veelgehoorde kreet. Dat wordt wel vertaald als, mensen betrekken bij het beslissingsproces, door ze meer autonomie te geven, of maatregelen die worden genomen om mensen te stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te dragen. Ervan uitgaan dat burgers een potje maken van diftar, doet geen recht aan het flexibele karakter van mensen en is bovendien een gevaarlijke ontwikkeling, want het reduceren van burgers tot wezens waarvoor gedacht moet worden en die geen eigen verantwoordelijkheid zouden kunnen dragen, leidt ertoe dat mensen zich ook zo gaan gedragen. Het is bekend waar een groep op drift geraakte, niet nadenkende individuen heen gaat. Naar een charismatisch leider, met een inhoudsloze waarheid. En daarom wil de Partij voor de Dieren júist mensen meenemen, op die weg naar een wereld met minder afval.

Referendumverordening (Door Terence van Zoelen)

Dank voorzitter,

De Partij voor de Dieren is voorstander van het kunnen aanvragen van een referendum. In dit voorstel mist helaas voor ons een heel belangrijk punt namelijk dat de belangen van gemarginaliseerde groepen door een referendum niet in het geding mogen komen. In de verordening die nu van kracht is staat daar voor een artikel over kwetsbare groepen opgenomen, deze clausule willen wij in iets gewijzigde vorm in de nieuwe verordening opgenomen hebben. Daarvoor dienen wij een amendement in.