Amen­dement 'Geen over­bodige regels'


9 september 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 9 september 2020, besprekende het raadsvoorstel “Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG) 2021 (raadsvoorstel 16 juni 2020) 266100-2020”,

Constaterende dat:

● Onder “Afdeling 3: Het Bewaren van Houtopstanden” bij “Artikel 4.8: Begripsomschrijvingen”

onder “1d. Monumentale houtopstanden” de volgende basisvoorwaarden worden genoemd voor een classificatie als monumentale houtopstand:

“Basisvoorwaarden

- 50 jaar of ouder;

- Redelijke conditie; minimaal 10 à 15 jaar nog te leven;

- Karakteristiek (moet er uitzien zoals door natuurlijke groeien en snoeiwijze is ontstaan).”

Overwegende dat:

● Onder deze omschrijving van “karakteristiek” elke boom aan die voorwaarde voldoet, immers, bomen groeien op een natuurlijke wijze en/of worden gesnoeid,

● Ambtelijk navragen bevestigt dat onder deze formulering van deze basisvoorwaarde elke boom daaraan voldoet,

● Deze voorwaarde daarmee geen toegevoegde waarde heeft,

● De Bomenstichting deze voorwaarde daarom inmiddels heeft geschrapt uit de Criteria voor opname in het Landelijk Register van Monumentale Bomen, (1)

● Regels in de APVG voor zowel burgers, bedrijven, organisaties, politici en het gemeentelijk apparaat zo eenduidig en transparant mogelijk moeten zijn,

● Overbodige regels daarom zouden moeten worden geschrapt,

Besluit:

● De basisvoorwaarde “-Karakteristiek (moet er uitzien zoals door natuurlijke groeien en snoeiwijze is ontstaan)” te verwijderen uit “Afdeling 3, Artikel 4.8, 1d.” van de APVG.

En gaat over tot de orde van de dag.

Wesley Pechler

Partij voor de Dieren

Lees de woordvoering hier!


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen