Motie 'Wijs Groningers die geen Neder­lands spreken op hun stemrecht'


27 maart 2019

Motie: Wijs Groningers die geen Nederlands spreken op hun stemrecht

De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 27 maart 2019 te Groningen, besprekende de collegebrief “Gemeenteraadsverkiezingen 2018”

Constaterende dat:

  • Inwoners van Groningen die afkomstig zijn uit de Europese Unie stemgerechtigd zijn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen,
  • inwoners van Groningen die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie en hier minstens 5 jaar legaal wonen tevens stemrecht hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen,
  • inwoners van Groningen die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie en op de dag van de kandidaatstelling volgens de vreemdelingenwet een geldige verblijfstitel hebben,
  • diverse politieke partijen tijdens de campagne hebben opgemerkt dat mensen van buitenlandse komaf als studenten, expats en/of anders vaak niet weten dat ze mogen stemmen.

Overwegende dat:

  • Dat deze groep inwoners het Nederlands vaak niet machtig zijn,
  • De gemeenteraad aan het beraadslagen is zoveel mogelijk mensen naar de stembus te trekken,
  • politieke partijen op basis van hun ervaringen herkennen dat bovenstaande inwoners in de informatievoorziening een vergeten groep lijken te zijn.

Verzoekt het college:

  • Te onderzoeken op welke wijze mensen, die het Nederlands niet machtig zijn, beter over hun kiesrecht geïnformeerd kunnen worden.

Terence van Zoelen & Marten Duit

Partij voor de Dieren & Student en Stad


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, D66, GroenLinks, StudentenStad, Stad&Ommeland, PvdA, PvdD

Tegen

GroenLinks, 100%Groningen, CDA, PVV, SP