Schrif­te­lijke vragen betref­fende de gevolgen van robot­maaiers voor egels


Geacht college,

Bijgeloof is van alle tijden. De jacht helaas ook. Ooit werd op egels gejaagd, omdat men dacht dat ze appels stalen op hun rug en melk dronken uit de uiers van koeien. Mensen denken nog altijd dat ze koeienmelk moeten drinken en dieren doden, maar egels worden, behalve door sommige weidevogelbeschermers, niet langer gezien als ongewenste dieren.

Egels zijn bijzondere dieren: in tegenstelling tot veel andere dieren, vluchten ze niet bij het signaleren van gevaar, maar rollen ze zich op. Een effectief verdedigingsmechanisme, maar nu niet meer, in het Antropoceen, waarin de veranderingen in de leefomgeving van dieren zo snel gaan dat er niet tegenop valt te muteren en te evolueren. Een voorbeeld hiervan zijn robot maaiers, die meer kapot maken dan je lief is – alhoewel de mensen die van een strakke tuin houden, doorgaans niet de mensen zijn bij wie biodiversiteit en levende dieren hoog in het vaandel staan.

Het gaat niet goed met de egel in Nederland. Sinds de start van de egeltellingen in 1994 is het aantal met 65% gedaald. Opvangcentra melden steeds meer slachtoffers door de robotmaaier. Naast egels vallen ook andere kleine dieren zoals salamanders, kikkers en padden ten prooi aan de dodelijke machine. Nadat egels zich door intensivering van landbouwpraktijken uit het landbouwgebied hebben moeten terugtrekken en nu vooral in tuinen en parken voorkomen, betekent de razendsnelle opkomst van robotmaaiers - naast verkeer en een dalend aantal insecten en slakken- een nieuwe bedreiging, zo blijkt steeds meer. [1]

Egels zijn beschermde dieren, onder andere onder de Conventie van Bern, een internationaal verdrag inzake het behoud van in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. In artikel 4, lid 1, van deze Conventie lezen we: “…iedere Verdragsluitende Partij neemt passende en noodzakelijke maatregelen in de vorm van wetten en voorschriften om de leefmilieus van de in het wild voorkomende dier- en plantensoorten te beschermen…” .

Graag stellen we u hier enkele vragen over.

  1. Bent u op de hoogte van het feit dat robotmaaiers veel dierlijke slachtoffers maken?
  2. Bent u op de hoogte van het feit dat dit vooral gebeurt bij nachtelijk gebruik van de robotmaaiers?
  3. Bent u het met ons eens dat, met de Conventie van Bern in de hand, een opname van het verbod op robotmaaiers in de APV (vermoedelijk hoofdstuk 4 - HOOFDSTUK 4 BESCHERMING VAN HET MILIEU EN HET NATUURSCHOON EN ZORG VOOR HET UITERLIJK AANZIEN VAN DE GEMEENTE ) een passende maatregel zou zijn? Zo nee, waarom niet?
  4. Indien u geen opname in de APV overweegt, bent u dan bereid om nachtelijk gebruik van deze robotmaaiers te verbieden, dan wel te ontmoedigen, door middel van een voorlichtingscampagne zoals de gemeente die ooit ook heeft geïnitialiseerd op het gebied van bijvoorbeeld bijen?

[1] https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25825