Schrif­te­lijke vragen betref­fende de aanpak van de eiken­pro­ces­sierups


Indiendatum: 15 mei 2020

Geacht college,

De Partij voor de Dieren is vandaag zeer geschrokken van het nieuws op de voorpagina van het Dagblad van het Noorden met betrekking tot de bestrijding van de eikenprocessierups. “Plakstrips, die om bomen worden gewikkeld om de opmars van de eikenprocessierups te stoppen, zijn erger dan de kwaal. Ook vogels en vleermuizen sterven een langzame dood,” aldus het artikel. Ruim vier weken geleden stelde onze partij enkele technische vragen met betrekking tot de eikenprocessierups, waar wij nog geen antwoord op hebben gekregen. Deze waren een vervolg op onze eerdere schriftelijke vragen en direct naar aanleiding van de aangekondigde proef vanuit minister Schouten met betrekking tot de aanpak van de eikenprocessierups: er zou daarbij landbouwgif in bomen worden gespoten. Mede onder druk van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer is dit plan afgeblazen.

Vorig jaar hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de aanpak van de eikenprocessierups in onze gemeente. [1] Er worden hier in de gemeente dus geen extra vogelkasten opgehangen, zoals bij Wapserveen, maar wel extra bloemen gepoot. En bij de plant van bomen wordt erop gelet dat er geen monoculturen worden gecreëerd. In het recente groenplan noemt u de rups één keer zijdelings, zonder een concreet plan.

Graag stellen wij u enkele vragen over de aanpak van de eikenprocessierups in onze gemeente.

  1. Lijkt de door u gekozen aanpak vruchten te hebben afgeworpen? In hoeverre lijkt de overlast in onze gemeente toe, dan wel af te zijn genomen?
  2. Bent u bereid om alsnog vogelkastjes op te hangen?
  3. Worden in onze gemeente ook zogenaamde “aaltjes” gebruikt bij het doden van de eikenprocessierups?
  4. Bent u op de hoogte van het feit dat deze aaltjes dan wel biologisch zijn, maar niet onschuldig, daar zij ook andere insecten, zoals rupsen van bedreigde diersoorten eten? [2]
  5. In hoeverre bent u bereid om het gebruik van aaltjes in onze gemeente te ontmoedigen? Kunt u dit toelichten?
  6. In Wapserveen heeft men groot succes geboekt bij het tegengaan van de eikenprocessierups door het stimuleren van de biodiversiteit. [3] Niet door alleen bloemen te planten, maar ook planten, en het ophangen van nestkastjes. Het is gebleken dat de rups hierdoor met 80% verminderde. Dit gebeurde op een wijze die ten goede kwam aan andere dieren en de biodiversiteit in het algemeen. Bent u bereid om het draaiboek eikenprocessierups, dat hier is ontwikkeld, ook in Groningen toe te passen en zo de wind uit de zeilen van chemische en natuuronvriendelijke bestrijding weg te nemen? [4]
  7. De plakstrips die gebruikt worden om de opmars van de rups tegen te gaan, hebben niet alleen een averechts effect op de volksgezondheid, doordat er juist extra veel brandharen worden afgeschoten, maar vormen een dodelijke kwelling voor vogels en vleermuizen die hierop vast komen te zitten. Bent u bereid om deze tapes in de APV te verbieden? De tapes zijn een bedreiging voor de volksgezondheid en bovendien voor het milieu en natuurschoon, hoofdstuk 4 van de APV.

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-de-eikenprocessierups

[2] https://processierups.nu/veelgestelde-vragen/wat-is-preventieve-bestrijding-2/

[3] https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/154151/Heel-Nederland-wil-rupsenbestrijding-leren-van-Wapserveen

[4] https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/praktisch-draaiboek-voor-natuurlijke-bestrijding-eikenprocessierups/

Indiendatum: 15 mei 2020
Antwoorddatum: 10 jun. 2020

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u ons antwoord op de schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van mevrouw K. de Wrede van de Partij voor de Dieren over de aanpak van de eikenprocessierups. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.

1. Lijkt de door u gekozen aanpak vruchten te hebben afgeworpen? In hoeverre lijkt de overlast in onze gemeente toe, dan wel af te zijn genomen?

De eerste inspecties van eikenprocessierupsnesten vinden plaats in het begin van juni. In de loop van juni/juli wordt duidelijk hoeveel nesten er dit jaar in de gemeente aanwezig zijn. Pas als die aantallen bekend zijn, kan een vergelijk met voorgaande jaren gemaakt worden. Er is daarom nu nog niet aan te geven wat de toe- of afname van de eikenprocessierups is ten opzichte van vorig jaar en wat het effect is van getroffen maatregelen. Overigens valt de problematiek met eikenprocessierups in de gemeente Groningen erg mee, vergeleken bij meer zuidelijk gelegen provincies. Binnen onze gemeente bevinden de meeste nesten zich in het zuidelijk deel, zoals langs de Peizerweg en in de voormalige gemeente Haren.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO Partij voor de


2. Bent u bereid om alsnog vogelkastjes op te hangen?

Naar aanleiding van de landelijke media aandacht in 2019 voor de

eikenprocessierups hebben wij meerdere aanvragen van buurt- en

dorpsverenigingen gehad voor het ophangen van vogelnestkastjes. Er zijn

hierdoor al op diverse locaties vogelnestkastjes opgehangen. Ook in Glimmen

hebben wij onlangs 100 vogelnestkastjes geleverd als bijdrage aan een

bewonersinitiatief in het kader van biodiversiteit en aanpak van de

eikenprocessierups.

3. Worden in onze gemeente ook zogenaamde “aaltjes” gebruikt bij het doden

van de eikenprocessierups?

Nee, er worden geen aaltjes gebruikt bij de bestrijding van de

eikenprocessierups. Met aaltjes worden hier parasitaire wormpjes bedoeld die

onder andere de rupsen van de eikenprocessierups als gastheer gebruiken

waardoor de rups doodgaat.

4. Bent u op de hoogte van het feit dat deze aaltjes dan wel biologisch zijn, maar niet onschuldig, daar zij ook andere insecten, zoals rupsen van bedreigde diersoorten eten? Aaltjes parasiteren inderdaad op rupsen van meerdere vlindersoorten.

5. In hoeverre bent u bereid om het gebruik van aaltjes in onze gemeente te

ontmoedigen? Kunt u dit toelichten?

Wij zijn niet van plan om zelf aaltjes in te zetten en hebben geen signalen dat

bewoners dit op grote schaal wel doen.

6. In Wapserveen heeft men groot succes geboekt bij het tegengaan van de

eikenprocessierups door het stimuleren van de biodiversiteit. Niet door alleen

bloemen te planten, maar ook planten, en het ophangen van nestkastjes. Het is gebleken dat de rups hierdoor met 80% verminderde. Dit gebeurde op een

wijze die ten goede kwam aan andere dieren en de biodiversiteit in het

algemeen. Bent u bereid om het draaiboek eikenprocessierups, dat hier is

ontwikkeld, ook in Groningen toe te passen en zo de wind uit de zeilen van

chemische en natuuronvriendelijke bestrijding weg te nemen?


De maatregelen die wij treffen, namelijk het ophangen van vogelnestkastjes,

het poten van bollen en het inzaaien van bloemrijke mengsels, zijn maatregelen die in Wapserveen ook zijn toegepast. De problematiek met de eikenprocessierups is in onze gemeente niet zodanig groot dat we op dezelfde schaal maatregelen hoeven te treffen als in Wapserveen en sommige andere locaties in Nederland waar veel meer nesten voorkomen.


7. De plakstrips die gebruikt worden om de opmars van de rups tegen te gaan,

hebben niet alleen een averechts effect op de volksgezondheid, doordat er juist extra veel brandharen worden afgeschoten, maar vormen een dodelijke

kwelling voor vogels en vleermuizen die hierop vast komen te zitten. Bent u

bereid om deze tapes in de APV te verbieden? De tapes zijn een bedreiging

voor de volksgezondheid en bovendien voor het milieu en natuurschoon,

hoofdstuk 4 van de APV.

Wij zijn met u van mening dat plakstrips dier-onvriendelijk zijn en wij willen

op deze wijze ook geen plastic in de natuur aanbrengen. Het bestrijden van de

eikenprocessierups gebeurt voornamelijk door, of in opdracht van, de

gemeente. Plakstrips worden daarbij niet toegepast. Wij hebben geen signalen

dat particulieren er veel gebruik van maken. Bovendien is er in de media al

veel aandacht voor de nadelige effecten geweest. Het opnemen van een

specifiek verbod in de APV is niet nodig.