Schrif­te­lijke vragen betref­fende de slacht­offers van hengelen


Indiendatum: 27 mei 2021

Schriftelijke vragen ex. artikel 38 RvO betreffende de slachtoffers van hengelen

Groningen, 27 mei 2021

Geacht college,

Op 18 mei jl is aan de Verlengde Hereweg in Stad een verzwakte brandgans aangetroffen waarvan de poten volledig verwikkeld waren in visdraad. Het betreft een specifiek soort draad die hengelaars gebruiken. Het is niet de eerste vogel die de Dierenambulance op deze wijze aantreft, zoals de foto’s getuigen. Het gebeurt steeds vaker. Soms overleven de dieren het, na een verblijf in een wildopvang.

Sinds het uitbreken van de Coronacrisis is de druk van mensen op de natuur flink gegroeid. Ook de hobby “hengelen” is helaas enorm in populariteit toegenomen. Dit is ook te zien aan het stijgende aantal mensen dat vorig jaar een VISpas heeft aangevraagd. Sportvisserij Nederland meldt dat dit aantal in 2020 met maar liefst 18% is gestegen ten opzichte van 2019[1] . Ook Sportvisserij Groningen Drenthe (SGD) heeft een explosieve groei doorgemaakt van maar liefst 48.000 naar 59.000 leden. Met een groei van 22% is dit zelfs nog hoger dan het landelijke gemiddelde [2].

Voor de mens betekent dit steeds meer drukte en achtergelaten rommel op de visoevers [3]. Deze rommel is voor mensen vervelend, maar voor veel dieren zoals vogels levensbedreigend. De gevolgen voor vogels zijn met bovenstaande figuren duidelijk in beeld gebracht. Hierbij moet aangetekend dat deze dieren het geluk hadden door de dierenambulance te zijn opgehaald, soms met medewerking van de brandweer. Vermoedelijk is dit maar het puntje van de ijsberg.

Ook de vissen zelf lijden natuurlijk door ernstige verwondingen aan de bek of interne organen. Soms tot de dood er toe leidt [4]. Ondertussen vragen verenigingen om meer plekken voor de hengelsport door creatie van open plekken langs kanalen en vijvers. Dit, terwijl niet alleen dieren het slachtoffer zijn van de hengelsport, maar ook het milieu.


Hierover stellen wij u graag de volgende vragen

 1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het onacceptabel is dat de sportvisserij niet alleen slachtoffers onder vissen maakt, maar ook onder allerlei andere dieren die in de natuur leven? Zo ja, wat gaat u daaraan doen? Zo nee, waarom niet?
 2. Was dit probleem bij u bekend? Heeft u cijfers over aantallen dieren, waarmee bedoeld wordt niet- vissen, die het slachtoffer zijn van de hengelsport in de gemeente Groningen?
 3. Heeft u in beeld hoe groot de toename van het aantal hengelaars is in de gemeente Groningen? Heeft u hier cijfers van?
 4. Kent uw het onderzoek van Deltares, in opdracht van Rijkswaterstaat, waaruit blijkt dat er jaarlijks 54.000 kilo aan het voor mens, dier en milieu giftige metaal lood, kwijtraakt in de Nederlandse zoet wateroppervlakten[1]?
 5. Het streven van de Greendeal sportvisserij loodvrij is om het loodgebruik in 2021 met 30% te reduceren en de hengelsport in 2027 volledig loodvrij te maken[2]. Is er bekend hoe de voortgang hierin is in de gemeente Groningen?
 6. Welke rol speelt SGD in deze voortgang (tijdens de Coronacrisis)?
 7. Bent u met ons van mening dat de toename van hengelaars risico’s met zich meebrengt voor de waterkwaliteit, het dierenwelzijn en het gebruik van lood doordat een grote groep nieuwe en wellicht onervaren mensen gaat hengelen binnen de gemeente Groningen? Zo nee waarom niet?
 8. Heeft u reeds maatregelen genomen om deze risico’s te voorkomen? Zo ja, welke?
 9. SGD geeft aan dat er steeds meer rommel wordt achtergelaten op visoevers. Herkent u dit probleem?
 10. Erkent u dat vissen wezens met gevoel zijn die pijn en stress kunnen voelen?
 11. Bent u van mening dat de zorgplicht ten opzichte van hulpbehoevende in het wild levende dieren ook voor vissen geldt?
 12. Hoe staat u tegenover het creëren van extra visplekken binnen de gemeente Groningen door het aanleggen van open plekken langs kanalen en vijvers? Bent u hierover benaderd door SGD?
 13. Op hoeveel wateren/ oevers in uw eigendom heeft u hengelen verboden of bent u, na bovenstaande, van plan om dat te gaan doen?
 14. Bent u bereid om, voor zover nog niet gebeurd, bij verpachting van uw wateren als voorwaarde op te nemen dat het gebruik van water als viswater is verboden?
 15. In hoeverre bent u bereid het uitzetten van vissen tegen te gaan?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


[1] http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/documenten/Water/Factsheets/Nederlands/Gebruik%20van%20lood%20door%20de%20sportvisserij%20Zoet%20en%20Zout.pdf

[2] https://www.greendeals.nl/green-deals/sportvisserij-loodvrij


[1] https://www.sportvisserijneder...

[2] https://www.dvhn.nl/groningen/Nachtvissers-blijf-thuis-26737556.html

[3] https://www.dvhn.nl/groningen/Steeds-meer-troep-op-visoevers-26349408.html

[4] https://www.vissenbescherming.nl/hengelsport/