Schrif­te­lijke vragen over zandwegen in Haren


Indiendatum: 27 mei 2021

Schriftelijke vragen samen met VVD, Stadspartij, CDA, 100% Groningen, D66.

Groningen, 27 mei 2021

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO zandwegen in Haren.

Geacht College,

Al langere tijd bepleiten verschillende belangengroepen het belang van de zandwegen in Haren als cultuurhistorisch erfgoed. Deze wegen worden gezien als belangrijke fundamenten van de kwaliteit van het landschap en erfgoed. Deze groepen worden echter niet gehoord door het College in hun oproep om goed te zorgen voor de zandwegen, verder is het College in zeer beperkte mate bereid om in gesprek te gaan met de bewoners van de voormalige gemeente Haren die zich hier al een langere tijd zorgen over maken. Dit alles baart de indienende fracties (VVD, Stadspartij, CDA, 100% Groningen, D66 en PvdD)) grote zorgen en daarom stellen wij de volgende vragen aan het College van Burgermeester & Wethouders.

1. Erkent het College het landschappelijk, cultuurhistorisch en recreatief belang van de zandwegen in Haren?

2. Zo ja, kan het College uitleggen hoe het hier naar handelt?

3. De Stichting Landelijk Gebied Haren heeft u een nota gestuurd ‘Nota zandwegen in Haren’. Wij vernamen van de Stichting dat ze daar geen inhoudelijk antwoord op hebben gekregen. Kunt u dat bevestigen?

4. En hoe verhoudt zich dat tot het streven naar participatie?

5. Erkent het College het belang van wijk- en dorpsdemocratie?

6. Kan College uitleggen waarom het de input van bijvoorbeeld Stichting Landelijk Gebied Haren naast zich neerlegt?

7. Waarom legt het College herhaaldelijk uitnodigingen om in gesprek te gaan met bewoners uit de voormalige Haren over de zandwegen naast zich neer?

8. In welke mate betrekt het college inwoners of lokale organisaties als Stichting Landelijk Gebied Haren of Dorpsbelangen Onnen bij het opstellen van het onderhoudsbeheersplan? Is het College bereid om dit in de vorm van werkgroepen per deelgebied te doen?

9. Ben u met ons de mening toegedaan dat de diversiteit in zandwegen er toe zou moeten leiden dat de aanpak divers zou moeten zijn?

10. Vanaf november 2020 is er door de gemeente met groot materieel zogenaamd ‘achterstallig onderhoud’ verricht aan de zandwegen. Daarbij zijn bijzondere keuzes gemaakt die op zijn minst de wenkbrauwen doen fronsen:

  • geen rekening is gehouden met seizoen en weersomstandigheden;
  • zand met een te fijne structuur;
  • heel veel meer zandsuppletie dan nodig en gewenst en niet daarna geploegd om te mengen;
  • vlak i.p.v. bol geprofileerd (nodig voor de waterafvoer);
  • hoogteprofielen weggevaagd;
  • bermen onder een dik pak zand;
  • bermflora vernield

Kunt u uitleggen hoe deze keuzes tot stand zijn gekomen?

11. In hoeverre is de Nota Zandwegen in Haren meegenomen in de afwegingen van het college, voordat tot uitvoering is gegaan van onderhoud aan de zandwegen?

12. In welke mate was er sprake van achterstallig onderhoud aan de zandwegen en op basis waarvan is dat vastgesteld?

13. Kunt u uitleggen hoe er is om gegaan met de jarenlange kennis van de betrokken ambtenaren van de voormalige gemeente Haren? In welke mate is de cultuurhistorische ambtelijke kennis van de gemeente Haren meegenomen in de besluitvorming voor het onderhoud aan de zandwegen?

14. Wanneer verwacht het college het onderhoudsbeheersplan gereed te hebben?

Wij zijn benieuwd naar uw reactie op onze vragen en wij verzoeken u vriendelijk om naast het beantwoorden van onze vragen zo snel mogelijk in contact te treden met de Stichting Landelijk Gebied Haren.