Schrif­te­lijke vragen over vuurwerk bij het Hulla­baloo festival.


Indiendatum: 2 aug. 2021

Aan het college van B&W van de gemeente Groningen

Groningen, 2 augustus 2021

Geacht college,

In het Dagblad van het Noorden vernamen we dat de organisatie van het Hullabaloo festival op 28 augustus van plan is bijna 600 kilo vuurwerk de lucht in te schieten[1].

Het afsteken van vuurwerk is zowel voor mens, dier als milieu zeer schadelijk. Vuurwerk bevat fijnstof en zware metalen. Fijnstof die door vuurwerk in de lucht komt, zorgt voor een slechte luchtkwaliteit. Voor dieren heeft het vuurwerk veel nadelige invloed. Zo hebben de huisdieren van omwonenden er weer een angstige dag bij. Dieren als katten, konijnen en (hulp)honden hebben veel last van vuurwerkstress. Daarbij komen vele plastics en papier in het park terecht waar dieren in kunnen stikken.

Zoals u weet, ondervinden ook wilde dieren door vuurwerk veel stress. Ze raken in paniek en het geluid brengt een vluchtreactie teweeg. Diverse natuurorganisaties hebben zich daarom uitgesproken dat vuurwerk in het Stadspark verboden zou moeten worden. Stadspark Natuurlijk, een organisatie van omwonenden rond het park, schrijft op haar website zeer teleurgesteld te zijn over de plannen van Hullabaloo en de betreffende vergunningverlening[2]

Nu heeft de provincie inmiddels een Ontbrandingstoestemming vuurwerkbesluit (Vb) verleend om aan de Concourslaan 10 op diverse tijdstippen tussen 10.00 en 24:00 uur op 27 en 28 augustus vuurwerk af te steken[3].

Het behoeft geen uitleg dat dit niet past bij de groene en duurzame ambities die het college voor o.a. het Stadpark voor ogen heeft.

Graag stellen wij u hierover enkele vragen.

  • Bent u het met ons eens dat een vuurwerkshow op 27 en 28 augustus in het Stadpark bij Hullabaloo met het oog op bovengenoemde schadelijke effecten niet wenselijk is?
  • Kunt u ons uitleggen waarom deze vergunning toch is verleend en hoe dit past binnen de groene en duurzame ambities die het college voor het Stadpark voor ogen heeft?
  • In hoeverre kunt u zich vinden in het feit dat private partijen met veelal een commercieel winstoogmerk vuurwerk afsteken in de publieke openbare ruimte?
  • Wenst het college privaat georganiseerde vuurwerkshows middels vergunningverlening tegen te kunnen gaan? Zo ja, waarom zijn deze criteria nog niet in de vergunningverlening opgenomen? En tot slot, is het college hier niet wat rijkelijk laat mee?
  • Bent u bereid om de festivalleiding van Hullabaloo te verzoeken alsnog af te zien van het ontsteken van vuurwerk?
  • Kunt u aangeven op welke wijze inwoners en omwonenden in het kader van de te verwachten overlast nog nader worden geïnformeerd?

Hoogachtend,

Terence van Zoelen

Partij voor de Dieren

[1] https://dvhn.nl/groningen/Geni...

[2] https://stadsparknatuurlijkgro...

[3] https://zoek.officielebekendma...

Indiendatum: 2 aug. 2021
Antwoorddatum: 1 sep. 2021

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de schriftelijke vragen

ex art. 38 RvO van de heer Terence van Zoelen van de Partij voor de

Dieren betreffende vuurwerk bij het Hullabaloo festival. De brief van

de vragensteller treft u als bijlage aan.

Aanleiding tot het stellen van vragen is dat in het Dagblad van het

Noorden stond vermeld dat de organisatie van het Hullabaloo festival

op 28 augustus van plan is bijna 600 kilo vuurwerk de lucht in te

schieten. Gesteld wordt dat het afschieten van vuurwerk schadelijk is

voor mens, dier en milieu.

Beantwoording vragen

Zoals u weet is het Hullabaloo festival dat gepland stond op 28

augustus dit jaar afgelast. Dit in verband met de maatregelen rondom

het Covid-virus.

• Bent u het met ons eens dat een vuurwerkshow op 27 en 28

augustus in het Stadpark bij Hullabaloo met het oog op de

schadelijke effecten niet wenselijk is?

Hullabaloo heeft van de provincie een vergunning gekregen voor het

afsteken van theater- en consumentenvuurwerk. Theatervuurwerk is

vuurwerk dat op een podium, zowel binnen als buiten, wordt gebruikt

ter ondersteuning van muziek en beeld. Vanwege de zeer

gecontroleerde vorm van afsteken zijn de schadelijke gevolgen voor

de omgeving van dit soort vuurwerk beperkt.

Kunt u ons uitleggen waarom deze vergunning toch is verleend en

hoe dit past binnen de groene en duurzame ambities die het college
voor het Stadpark voor ogen heeft?

De provincie is bevoegd gezag en verleent de vuurwerkvergunning na
een afweging te hebben gemaakt. Gelet op onze groene ambities
onderzoeken wij of het wenselijk en mogelijk is om het houden van
vuurwerkshows op bepaalde locaties te beperken dan wel te
verbieden.

• In hoeverre kunt u zich vinden in het feit dat private partijen met
veelal een commercieel winstoogmerk vuurwerk afsteken in de
publieke openbare ruimte?

Vuurwerk kan een bijdrage leveren aan de beleving van het
evenement voor de bezoeker. De impact van theatervuurwerk op de
omgeving is gering. Opgemerkt dient te worden dat er, buiten de
jaarwisseling om, zeer weinig evenementen worden georganiseerd
waarbij vuurwerk wordt afgestoken.

• Wenst het college privaat georganiseerde vuurwerkshows middels
vergunningverlening tegen te kunnen gaan? Zo ja, waarom zijn
deze criteria nog niet in de vergunningverlening opgenomen? En
tot slot, is het college hier niet wat rijkelijk laat mee?

De provincie is bevoegd gezag voor het verlenen van de
vuurwerkvergunning en het handhaven van de Wet
natuurbescherming. De gemeente Groningen kent geen beleid over
vuurwerk bij evenementen. Gelet op de belasting voor mens, dier en
milieu vinden wij het wenselijk om hiervoor beleid te gaan
formuleren.

• Bent u bereid om de festivalleiding van Hullabaloo te verzoeken
alsnog af te zien van het ontsteken van vuurwerk?
Het festival is dit jaar afgelast.

• Kunt u aangeven op welke wijze inwoners en omwonenden in het
kader van de te verwachten overlast nog nader worden
geïnformeerd?

Eén van de vergunningsvoorwaarden is dat organisatoren van grote
evenementen omwonenden informeren over de impact die het
evenement voor hen zal hebben.
De discussie over de belasting van vuurwerk voor mens en milieu
wordt al langere tijd landelijk gevoerd. Dit heeft tot op heden niet
geleid tot een landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk. De
gemeente Groningen is terughoudend als het gaat om het afsteken van
vuurwerk. Zo is in de loop der jaren het aantal vuurwerkzones tijdens
oud en nieuw sterk uitgebreid.

De gemeente Groningen kent tot nog toe geen beleid over vuurwerk
bij evenementen. Gelet op de belasting voor mens, dier en milieu
vinden wij het wenselijk om hiervoor beleid te formuleren. Wij zullen
daarom onderzoeken in hoeverre wij in met name kwetsbare gebieden
zoals het Stadspark grenzen kunnen stellen aan het gebruik van
consumentenvuurwerk tijdens evenementen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over zandwegen in Haren

Lees verder

Schriftelijke vragen over viswedstrijd

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer