Schrif­te­lijke vragen over viswed­strijd


Indiendatum: 23 sep. 2021

Aan het college van B&W,

Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO betreffende het “streetfishing” evenement 26 september in het centrum van Stad

Groningen, 23 september 2021

Geacht college,

“Het hart van de stad Groningen wordt zondag bevolkt door tientallen vissers. Zij nemen er deel aan een wedstrijd streetfishing. Daarbij mogen ze ergens binnen de Diepenring, hun hengel vijf uur lang uitgooien waar ze maar willen: op een brug, bij een woonboot, in een vijver.” De winnaar is degene die de meeste centimeters aan vis vangt. De deelnemers moeten de vis op een meetlat leggen en er een foto van maken. Dit lezen wij vandaag in het Dagblad van het Noorden, tot ons grote afgrijzen.

Op internet zijn foto’s te vinden van vissen die enigszins plat worden gedrukt om ze te kunnen opmeten.

Daarom willen wij hier graag de volgende vragen over stellen.

  1. Heeft het college hier een vergunning voor afgegeven? Zo ja, wat waren de afwegingen hier? Zo nee, kunnen wij erop vertrouwen dat u deze dieronvriendelijke praktijk verbiedt?
  2. Indien u wel vergund heeft, waarom heeft u de raad niet geïnformeerd en moesten wij dit vreselijke nieuws via de krant vernemen?
  3. Een eerdere aanvraag voor het evenement werd niet verleend. Waarom toen niet en nu wel?
  4. De gemeente Utrecht was eerder niet blij met de wedstrijd die daar werd gehouden. De CU wethouder Dierenwelzijn sprak er afkeurende woorden over, maar zag geen mogelijkheid om een vergunning te weigeren. [1] Bent u bereid om zich, net als de CU wethouder in Utrecht, in stevige woorden tegen dit verschrikkelijke evenement uit te spreken? Zo ja, zou u dat willen doen? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er, indien een dergelijke vergunning niet geweigerd kan worden, de enige wijze om dergelijk dierenleed te voorkomen, is om veel hengelvrije zones in de stad in te voeren? En bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?
  6. In eerdere vragen van ons betreffende hengelen en het feit dat hengelen veel slachtoffers kent, niet alleen de vissen, gaf u aan dat u de Sportvisserij Groningen Drenthe opnieuw zou vragen het probleem van zwerfafval bij leden onder de aandacht te brengen. [2]Is hier ondertussen wat mee gebeurd?
  7. Bij de wedstrijdreglementen lezen we o.a. het volgende: [3] “…67. Vissen die buiten de kieuwboog zijn gehaakt zijn uitgesloten van punten…” wat betekent dit?Zet u zelf ook mensen in, kunt u zelf mensen inzetten om te kijken of er volgens de regels met de dieren wordt omgegaan?

[1] https://www.ad.nl/utrecht/voor...

[2] https://groningengemeente.part...

[3] file:///C:/Users/PartijvoordeDieren/Downloads/Wedstrijdreglement%20Federatief%20Kampioenschap%20Streetfishing%202021-08-23.pdf

Indiendatum: 23 sep. 2021
Antwoorddatum: 13 okt. 2021

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de schriftelijke vragen ex art.

38 RvO van mevrouw K. de Wrede van de Partij voor de Dieren over het

‘streetfishing’ evenement dat op 26 september heeft plaatsgevonden in het

centrum van de stad. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.

Aanleiding tot het stellen van vragen is een bericht in het Dagblad van het

Noorden waarin aangekondigd werd dat er in het hart van de stad Groningen

een wedstrijd streetfishing zou worden gehouden.

Beantwoording vragen


1. Heeft het college hier een vergunning voor afgegeven? Zo ja, wat waren de

afwegingen hier? Zo nee, kunnen wij erop vertrouwen dat u deze

dieronvriendelijke praktijk verbiedt?


Op 11 augustus 2021 is voor dit evenement een vergunning afgegeven. Bij het

beoordelen van elke aanvraag voor een vergunning wordt afgewogen of er

sprake is van een van de weigeringsgronden zoals opgenomen in de Algemene

Plaatselijke Verordening Groningen 2021 (APVG 2021). Daarvan is in dit geval

geen sprake. Daarnaast geldt in Groningen de Huurovereenkomst visrecht

waarin aan de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, onder voorwaarden, het

volledige visrecht is toegekend. Op plekken waar op grond van deze

huurovereenkomst een visverbod geldt is op basis van deze

evenementenvergunning niet gevist.

2. Indien u wel vergund heeft, waarom heeft u de raad niet geïnformeerd en
moesten wij dit vreselijke nieuws via de krant vernemen?

Het is niet gebruikelijk om de raad van tevoren te informeren over
evenementen. Op de website van de gemeente Groningen wordt wekelijks een
update gepubliceerd van de evenementenkalender. Hierin worden
vergunningaanvragen voor evenementen gepubliceerd. De vergunning voor dit
evenement is verleend binnen de daarvoor geldende kaders.

3. Een eerdere aanvraag voor het evenement werd niet verleend. Waarom toen
niet en nu wel?

Er is in 2020 een vergunning verleend voor dit evenement. Gelet op de hoge
besmettingsgraad met het Covid-virus heeft de organisator van het evenement
toen aangegeven geen gebruik te zullen maken van de vergunning.

4. De gemeente Utrecht was eerder niet blij met de wedstrijd die daar werd
gehouden. De CU wethouder Dierenwelzijn sprak er afkeurende woorden over,
maar zag geen mogelijkheid om een vergunning te weigeren.
Bent u bereid om zich, net als de CU wethouder in Utrecht, in stevige woorden
tegen dit verschrikkelijke evenement uit te spreken? Zo ja, zou u dat willen
doen? Zo nee, waarom niet?

Wij hechten zeer aan het welzijn van dieren en vinden dat dieren op een
respectvolle manier behandeld moeten worden. Vissers dienen zich te houden
aan de landelijke regelgeving op het gebied van visserij, zoals de Visserijwet.
Er zijn tijdens het evenement BOA’s van de afdeling Handhaving Sportvisserij
Groningen Drenthe aanwezig geweest om erop toe te zien dat de deelnemers
zich aan de regels houden. Wij vertrouwen erop dat hiermee zoveel mogelijk
dierenleed is voorkomen. Indien het landelijk beleid naar aanleiding van nieuwe
inzichten wijzigt, zullen wij daar op lokaal niveau invulling aan geven.

5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er, indien een dergelijke
vergunning niet geweigerd kan worden, de enige wijze om dergelijk dierenleed
te voorkomen, is om veel hengelvrije zones in de stad in te voeren? En bent u
hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?

Een visverbod voeren wij in op locaties waar wij dat ten behoeve van met name
ecologie nodig achten. Er is geen grondslag om meer hengelvrije zones in de
stad in te voeren. Voor ons beleid sluiten wij aan bij de landelijke regelgeving.
Voor wat betreft het voorkomen van dierenleed verwijzen wij u naar het
antwoord onder vraag 4.

6. In eerdere vragen van ons betreffende hengelen en het feit dat hengelen veel
slachtoffers kent, niet alleen de vissen, gaf u aan dat u de Sportvisserij
Groningen Drenthe opnieuw zou vragen het probleem van zwerfafval bij leden
onder de aandacht te brengen. Is hier ondertussen wat mee gebeurd?

Ja, wij hebben Sportvisserij Groningen Drenthe verzocht hier extra aandacht
aan te besteden. Het afval is meegenomen.

7. Bij de wedstrijdreglementen lezen we o.a. het volgende “…67. Vissen die buiten
de kieuwboog zijn gehaakt zijn uitgesloten van punten…” wat betekent dit?

Wij hebben Sportvisserij Groningen Drenthe (SGD) om uitleg gevraagd. Deze
regel is opgenomen om dierenleed te voorkomen doordat er ‘vals gehaakt’
wordt. Vals haken houdt in dat de haak (opzettelijk) op een plek anders dan de
bek (in de buik, rug, flanken of vinnen) komt. De vissen moeten zelf azen,
waardoor de haak in de bek terecht komt. Sportvisserij Groningen Drenthe heeft
toegezegd deze regel anders te gaan formuleren zodat ook voor niet-vissers
duidelijk is wat er wordt bedoeld.

8. Zet u zelf ook mensen in, kunt u zelf mensen inzetten om te kijken of er volgens
de regels met de dieren wordt omgegaan?

Bij een visevenement worden BOA’s van de afdeling Handhaving Sportvisserij
Groningen Drenthe ingezet. Wij hebben bij de gemeente Groningen geen
BOA’s die zijn aangewezen om in dit domein te handhaven. Wel zijn de BOA’s
van de gemeente Groningen geïnformeerd over dit evenement zodat zij
eventuele meldingen van onregelmatigheden kunnen doorgeven. Uit navraag is
gebleken dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. De deelnemers van
dit evenement hebben zich aan de regels hebben gehouden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over vuurwerk bij het Hullabaloo festival.

Lees verder

Schriftelijke vragen over het evenement op de Grote Markt op 15 en 16 oktober

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer